El nostre grup, MÉS per Porreres, va optar per una abstenció als pressupostos municipals de 2022 presentats per l’equip de govern el passat 23 de febrer. Vàrem poder constatar que l’opinió de MÉS és molt present en la presa d’algunes decisions per part del PI: després d’anys de demanar-ho (i de l’article d’opinió publicat aquí pel nostre regidor Tià Lliteres) s’ha reconegut la necessitat de manteniment dels edificis i espais municipals. Tot i això, no hi ha un replanteig general de la ubicació i utilització d’aquests edificis, com creim que s’hauria de fer.

Com ja vàrem fer el 2021, després d’analitzar els números i comparar-los amb anys anteriors i amb altres municipis semblants, vàrem destacar els aspectes positius i els negatius dels comptes d’enguany. Les mancances, la majoria de les quals són estructurals perquè són fruit del model d’Ajuntament de l’equip de govern del PI (amb el qual nosaltres discrepam en temes importants), just compensen les qüestions positives. En aquesta crònica en farem un resum.

Pel que fa als aspectes positius, vàrem destacar la importància de seguir amb la tendència de treure a concurs públic algunes despeses que abans es feien a través de contractes menors o senzillament, sense cap procés públic. Tot i que és sabut que el nostre model és apostar per la gestió pròpia d’alguns serveis que avui en dia es troben externalitzats, vàrem celebrar aquesta millora. També és important l’aposta per fer un centre de formació acreditat a les aules del Quarter Nou que l’Escola Nova abandonarà quan s’inauguri l’ampliació. Així, s’hi podran fer formacions de certificats de professionalitat (segons va dir la batlessa, de monitor i direcció de lleure educatiu, tot i que segons la nostra opinió se’n podrien fer molts d’altres). Tanmateix, creim que l’edifici del Quarter Nou es podria repensar perquè ha quedat antiquat i es podrien fer millores tant pel nou ús que s’hi vol donar com per l’escoleta Sa Sitra.

Com ja vàrem dir a la crònica del ple de gener de 2022, ens alegra la inversió prevista amb el concurs d’idees pel Quarter Vell, però som partidaris d’asseure’ns i estudiar la totalitat de les possibilitats i projeccions de futur que hi ha amb els edificis i espais municipals, per planificar què volem en aquest important edifici. Nosaltres sempre hem pensat que és un indret perfecte per fer-hi un centre cívic multifuncional, però per concretar-ho creim que és important tenir aquesta imatge global.

Un altre aspecte positiu seria l’augment pressupostari de les fires, ja que la promoció del comerç local i fires és important i s’ha de potenciar; la inversió del camp experimental d’albercoquers, que esperam que sigui fructífera (projecte d’APAEMA, Cooperativa i Ajuntament de plantació d’albercoquers de diferents castes); l’augment del patrocini d’esportistes porrerencs; la previsió d’una subvenció per entitats i particulars per castració de moixos; la previsió de despesa per contractar personal per l’àrea d’urbanisme (que tot i que no es fa a través de gestió directa com hauria de ser, almenys es licitarà el servei),etc.

Pel que fa als aspectes negatius, vàrem destacar que no hi havia cap partida per a l’elaboració de la Relació de Llocs de Feina de l’Ajuntament, cap aposta per dotar el Pla de Drogues Municipal, que es segueixen pressupostant els 1.000 euros de sempre en normalització lingüística (que mai es gasten) i que es confonen conceptes en aquest tema (la batlessa va arribar a dir que la traducció de textos és una despesa imputable a normalització lingüística!); i altres qüestions diverses que o bé no estaven pressupostades o bé hi estan de forma mínima. Consideram, a més, que s’hauria de preveure una partida de subvenció a famílies pels infants usuaris de l’escola d’estiu que ho necessitin, ja que la partida ha desaparegut.

Les grans discrepàncies, però, són 3: es segueix sense posar solució al tema de les subvencions d’entitats, i el nostre grup va tornar a estendre la mà per ajudar en el que calgui per trobar una solució adient per unes subvencions igualitàries i equitatives pel món associatiu porrerenc. No torna a aparèixer cap partida pels pressupostos participatius: com ja hem reivindicat en anteriors ocasions, consideram que apostar perquè la ciutadania pugui escollir una part del pressupost és molt important, i és una feina que s’ha de fer cada any per estimular a la participació i decisió de la ciutadania. I finalment, no compartim la despesa de 28.000 euros per contractar una persona de vigilància a l’antic polvorí, a part dels 60.000 euros per rehabilitar l’antiga casa del sergent, on hauria de viure el vigilant. Pensam que, abans que res, hauríem de saber què s’hi ha de fer en aquesta instal·lació, i nosaltres no hem vist cap projecte en clar per fer-hi res. Hi pot haver diversos usos, el principal dels quals està clar que hauria de ser un casal de colònies. Però ni l’àrea de Joventut del Consell de Mallorca ni del Govern autonòmic (gestionades per MÉS) no han tengut cap senyal de vida de l’Ajuntament en aquest sentit. Sense saber què fer-hi, invertir aquests doblers ens sembla agosarat, i creim que s’haurien d’haver explorat altres camins. A més, en aquest espai en principi hi havia d’haver un centre d’interpretació del Massís de Randa (suposam que tant de la part guapa com de la part destruïda), del qual no se n’ha sabut res més. Convendria, a més, saber si s’ha produït o no un tancament il·legal dins la parcel·la del Polvorí, com vàrem demanar fa mesos i encara no hem rebut resposta.

Pel que fa a inversions, a part dels pressuposts ordinaris es podran usar doblers dels romanents (sobrants d’altres anys) i hi ha diverses coses a destacar. A la fi es compraran els terrenys per fer l’ampliació de l’IES Porreres i el tram final de la ronda. Amb els doblers de REACTIVA (projectes d’estímul a tres nivells: Govern, Consell i Ajuntament) es renovarà tota la Ronda Alcassor, l’enllumenat del cementiri i de n’Hereveta. A la fi es comprarà un cotxe pel guarda rural, enlloc de tenir una despesa recorrent d’un lloguer de cotxe a Motorisa, que acabava sortint més car, com havíem dit feia anys. Es volen invertir uns 40.000 euros en parcs infantils, 30.000 al museu, i també es vol invertir 35.000 euros en una pista de pàdel i 72.000 euros per canviar el paviment del pavelló i la gespa del camp de futbol (als quals s’hauran de sumar més doblers provinents d’una subvenció). Aquestes són les inversions més destacades que emprendrà l’equip de govern, i la idea que per nosaltres se’n deriva és la següent: en segons quins indrets es va «apedaçant» amb petites inversions, enlloc d’envestir de forma decidida. Però això darrer no es pot fer sense una bona planificació.

Seguirem ben atents a l’execució pressupostària de 2022, i seguirem fent propostes per redreçar aquelles inversions i partides que no són del nostre gust. Podeu veure el ple, enregistrat per Porreres Televisió: https://fb.watch/bsk0bSe4cc/(a partir del minut 42:30 veureu la nostra intervenció).