La política són prioritats. I les prioritats les marca el disseny del pressupost anual, que encamina les inversions i les despeses en cada àrea i en cada política concreta. En aquest sentit, crec que és important reflexionar sobre les prioritats del PI (i dic el PI perquè el PSOE, soci de govern a l’Ajuntament, es troba perdut en combat) pel que fa als propers pressuposts i a la reivindicació d’algunes inversions del Consell i del Govern a Porreres. Tothom sap que les inversions en infraestructures noves no només comporten despeses per executar-les, sinó que després se’n deriven unes despeses de manteniment anuals que s’han de preveure en els pressuposts ordinaris del municipi.

És per això que crec que cal fixar les prioritats en cada moment. A Porreres tenim diversos edificis i instal·lacions municipals que necessiten mà de metge. Tenim un Quarter Nou que s’hauria de repensar per complet, un Quarter Vell completament infrautilitzat, un Museu que també necessita repensar, una biblioteca allunyada del nucli urbà i amb dèficit de servei, i un llarg etcètera d’edificis municipals que crec que faríem bé de repensar en conjunt. A més, tenim tot un seguit d’instal·lacions esportives que necessiten millores i que cada any necessiten inversions per mantenir-les adequadament.

Davant aquestes necessitats, que per a MÉS per Porreres són clares i evidents, crec que allò prioritari ha de ser millorar el manteniment dels edificis i les instal·lacions gestionats per l’Ajuntament, repensar-ne la ubicació dels serveis, i si s’ha de plantejar alguna infraestructura nova, com una pista d’atletisme, pensar-ho bé i debatre-ho abans amb les entitats i amb la ciutadania en general, per veure els pros i els contres en conjunt. És cert que l’atletisme és un esport amb una gran tradició al nostre poble i la reivindicació de la pista és històrica i justa. I també és cert que el Club Atletisme Porreres viu un moment dolç, mou moltíssima gent (la qual cosa m’alegra molt) i que necessita que es millorin no només les infraestructures que utilitza, sinó també el manteniment.

Però crec que faria bé el PI de deixar de llençar propostes demanant la implicació de tots els partits polítics municipals, quan ni tan sols han consultat prèviament aquests partits, ni s’ha previst quin manteniment pot comportar aquesta inversió. Cal establir un bon pla de manteniment d’instal·lacions i infraestructures actuals per aprofitar bé els recursos materials i econòmics. L’equip de govern ens trobarà amb la mà estesa per fer feina conjunta amb això!

Al ple de gener de 2022, arran d'una pregunta del PP, l'equip de govern plantejà fer un concurs d'idees per l'edifici del Quarter Vell (carrer Veiet, 17), que com hem dit des de MÉS moltes vegades, es troba infrautilitzat i en una situació mmolt millorable. La idea és bona, sens dubte. Però poc sentit tendrà fer un concurs d'idees per aprofitar aquest edifici si no es donen tres condicions clau, per jo: una reforma integral (respectant el valor patrimonial d'aquest edifici històric), que s'escolti a la ciutadania per saber quin ús donarien a l'edifici, i sobretot valorar en conjunt tots els edificis i instal·lacions municipals pensant quin és el millor ús que es pot donar a cada un d'ells (tenint en compte els serveis que dona l'Ajuntament i els que pot donar en un futur).