La moció de MÉS demana que les entitats porrerenques no hagin de pagar per fer una activitat al nostre poble, i que les empreses externes paguin un lloguer per utilitzar espais com n’Hereveta, per tots els costos materials i veïnals (neteja, renou...) que se’n deriven. El PI-PP hi varen votar en contra, argumentant que no es poden comprometre a fer-ho, però que ho estudiaran.

El ple ordinari de dia 24 de juliol tractà diversos temes. En primer lloc, es va votar un informe de Secretaria que avala la compatibilitat dels regidors Joan Obrador (llicències d’obra) i Jaume Martorell (urbanisme) entre la seva feina particular en una empresa de materials de construcció i la seva tasca com a regidors. Aquest informe es va fer a petició del nostre grup municipal perquè volíem assegurar-nos que es compleix la Llei d’incompatibilitats en el sentit que ha de ser compatible l’activitat privada dels regidors amb les àrees que gestionen dins l’Ajuntament. Les conclusions de l’informe són clares: amb la dedicació parcial que tenen (un sou de 15.000 euros anuals bruts) i amb les àrees que gestionen, poden compaginar ser accionistes d’una empresa de materials de construcció i la seva feina a l’Ajuntament; i, a més, es prohibeix a l’Ajuntament facturar amb aquesta empresa (PREILLES) sota qualsevol concepte. La batlessa, en la comissió informativa prèvia al Ple, ens va dir que «això ja era així, perquè PREILLES no va facturar amb l’Ajuntament l’anterior legislatura». Però, fent una breu recerca (només del 2022), hem pogut comprovar que s’hi van facturar 855’73 euros en diferents factures petites.

Estam satisfets d’haver demanat aquest informe, ja que és positiu per la transparència dins l’Ajuntament, i aclareix el tema de la facturació amb PREILLES, empresa de la qual són accionistes els dos regidors. Malgrat algú s’ho hagi agafat com una crítica personal, creim que era de responsabilitat política demanar un aclariment sobre aquesta qüestió. Una altra cosa és l’ètica i/o l’estètica d’aquest tema, que això ja depèn de l’opinió de cadascú.

El segon tema que es va tractar al Ple fou una proposta de l’equip de govern per modificar l’ordenança fiscal número 7, que regula l’atorgament de llicències d’activitats. La qüestió és que l’ordenança (que no s’aplicava fins fa uns mesos, com passa amb altres normatives municipals) obliga a fer pagar 150 € a les entitats sense ànim de lucre per fer una activitat no permanent innòcua (de menys de 250 participants), cosa amb la qual tots els partits hi estam en desacord. L’enginyer municipal i l’equip de govern van fer una proposta que consisteix a separar les activitats no permanents innòcues amb música (equip de so i renou elevat) de les que no tenen música. Aquestes darreres no pagarien els 150 €, però les altres sí (amb algunes excepcions que, per nosaltres, no queden del tot clares). Igualment, durant les festes no caldria pagar perquè es considerarien activitats promogudes per l’Ajuntament, i tampoc quan sigui una actuació cultural si es tracta d'una entitat cultural.

Davant aquesta situació que perjudicava clarament les entitats, s’havia de fer alguna cosa per evitar que haguessin de pagar per fer activitats que formen part del seu dia a dia, i minven la seva capacitat econòmica. Però consideram que no queda clar quin tipus d’activitat amb música hauria de pagar, ni en quines condicions. Vàrem demanar que hi hagués un document adjunt que ho aclarís, de cara a les entitats, empreses o particulars que necessitin saber-ho. Però la resposta de la batlessa va ser que això no es pot fer i que embullaria més. Seguim pensant que és senzill publicar una rúbrica que pugui explicar, amb una taula amb les diferents tipologies d’activitats, què s’hauria de pagar (o no) segons decibels, assistència i durada. Per tot això (i altres motius que explicarem tot seguit), ens vàrem abstenir de l’aprovació d’aquesta modificació de l’ordenança.

I és que, precisament, MÉS per Porreres vàrem presentar una moció per clarificar les ordenances reguladores del preu públic per la utilització privativa d’espais, edificis i instal·lacions municipals i la concessió de llicències d’activitats no permanents innòcues. La motivació és que consideram que hi ha un cert desordre dins les ordenances que regulen les activitats i l’ús dels espais municipals, i creim que és important posar-hi remei. Els objectius d’aquesta moció són dos:

 • Que s’actualitzin les ordenances relacionades amb l’ús d’espais i la realització d’activitats per part de persones/entitats/empreses a Porreres.
 • Que s’estableixin les taxes adequades i proporcionals a l’ús de cada espai i/o a la realització de cada activitat, amb les corresponents bonificacions i exempcions: que les entitats sense ànim de lucre porrerenques NO paguin; i que empreses o particulars locals, així com les entitats sense ànim de lucre de fora de Porreres, puguin obtenir condicions més avantatjoses davant empreses i particulars externs.

Per exemple: una empresa que ve a n’Hereveta per fer una festa, no només ha de pagar la llicència d’activitat corresponent, sinó que hauria de pagar un lloguer per l’espai basat en la despesa de corrent, seguretat, aigua i neteja que assumirà l’Ajuntament. Però si és una entitat porrerenca o un grup de particulars que hi volen fer una activitat d’interès municipal, han d’estar exempts de pagar el lloguer i també la llicència d’activitats. Per fer aquesta proposta, vàrem revisar ordenances d’alguns municipis governats per diferents partits (Algaida, Deià, Costitx, Esporles…) i moltes exempcionen o bonifiquen les entitats sense ànim de lucre de pagar aquesta taxa municipal, i altres municipis ho estipulen amb convenis amb les entitats.

La resposta de la batlessa, com en moltes ocasions en la legislatura anterior, va ser: «estam d’acord en la moció, però hi votarem en contra perquè no ens podem comprometre a fer-ho sense estudiar-ho bé». Vaja, per a nosaltres això significa no voler que la moció surti endavant perquè la presenta MÉS per Porreres, perquè si s’hi està d’acord, per què no s’hi ha de votar a favor? La nostra resposta fou que si preferien fer-hi algun canvi per poder-hi votar a favor, ens ho podien proposar. Però, contra tota lògica, varen preferir comprometre’s a estudiar la nostra proposta i votar-hi en contra. En definitiva, estarem pendents que realment s’ho estudiïn, perquè que les entitats hagin de pagar per una llicència d’activitats o que les empreses no paguin per llogar n’Hereveta i sigui el poble qui assumeixi la despesa de les seves festes, creim que no és just. Ens estranya, novament, que el PP hagi votat en contra d’aquesta moció, quan el 2019 va votar a favor d’una moció de MÉS que demanava pràcticament el mateix (https://mesperporreres.cat/blog/aprovada-la-mocio-de-mes-per-porreres-per-fixar-un-preu-de-lloguer-per-lus-privat-de-nhereveta-amb-abstencio-del-pi-i-el-psoe/)

El següent punt de l’ordre de dia fou una moció del Pi i el PP contra MÉS per Porreres i els votants de la nostra formació en un intent de coaccionar el paper com a oposició i per criticar que haguem posat en qüestió les dedicacions exclusives i parcials que s’han assignat, amb l’impacte en els pressuposts de l’Ajuntament. Vàrem dir que a l’Ajuntament hi ha temes molt més rellevants i que Porreres té problemes molt més urgents que ara haver de dedicar temps a la discussió que plantegen en aquesta moció, a la qual no hi veim el sentit, i a més ens sembla un discurs poc democràtic i per desviar l’atenció de la gestió municipal. Vàrem explicar, davant els atacs personals de la batlessa i l’equip de govern cap al nostre grup, que el nostre paper ara és revisar el que fan com a equip de govern, emetre opinió, i jutjar la seva tasca i sobretot les seves decisions. Això no és demagògia, això és fer oposició. I si una decisió no ens sembla bé, ho direm, tant al Ple, com a les xarxes socials, com al nostre butlletí i on faci falta, on ens sembli més oportú, sempre amb educació i respecte. Això és la llibertat d’expressió, i és la democràcia. I si una decisió ens sembla bé, també ho direm, com sempre hem fet. És normal que no estem d’acord en moltes coses, això és el debat polític, que nosaltres consideram positiu i que de vegades fa falta al nostre poble. No ha d’espantar a ningú debatre amb arguments polítics el que vàrem debatre al darrer Ple. Però en aquesta moció, no hi havia cap argument polític, només ressentiment i poc talant democràtic. Fins i tot, la batlessa va intentar censurar la nostra contrarèplica, quan no volia deixar-nos parlar després de la seva. Quan vàrem demanar que constàs en acta aquest fet i li vàrem recordar que ella havia demanat «tenir el debat al Ple», va rectificar. Per acabar, vàrem recordar que convindria que tots ens acostumem a la crítica política (tant a la positiva com a la negativa), perquè queda molta legislatura i creim que seria bo per tothom.

Nosaltres tenim la consciència ben tranquil·la: tothom pot comparar el que la batlessa diu que hem dit, amb el que realment hem dit i escrit gràcies a Porreres Televisió i a les cròniques de la nostra web. Aquí podreu llegir la crònica del darrer ple (https://mesperporreres.cat/blog/mes-per-porreres-reprova-la-proposta-de-sous-politics-del-pi-i-el-pp/) i aquí podeu veure el debat sobre els sous polítics (https://www.youtube.com/watch?v=wY1LYB6Jz-c&t=10s).

Per acabar, en l’apartat de precs i preguntes, vàrem demanar sobre diverses qüestions:

 • Sobre l’asfaltat de la ronda Alcassor vàrem demanar quina previsió d’execució hi ha i quines passes s’han fet per arreglar-ho, i si les canonades ja estaven totes col·locades. Ens varen respondre que estan pendents del Consell de Mallorca, que ha de tancar l’expedient per poder contractar l’empresa que ha d’asfaltar, i que esperen que sigui aviat.
 • Vàrem recordar que l’estat d’alguns camins rurals com el camí de sa Mesquida, el camí de Ses Planes cap a la carretera de Montuïri, el camí del Pou Salat o el camí des Pla, entre d’altres, es troben en mal estat i no s’han desbrossat. Ens varen dir que aviat ho arreglaran.
 • També vàrem criticar que malgrat fes més de quatre mesos que ja ho vàrem dir, l’estat del Parc del Molí de n’Amengual, la part vella, està en perill i no s’ha arreglat. Les fustes que tanquen la zona del parc vell són perilloses, ja que hi ha tatxes que sobresurten i poden fer mal.
 • Manifestàrem que la Comissió de Nomenclàtor no s’ha reunit des de fa anys, quan el reglament diu que s’ha de reunir dos cops l’any.
 • En relació amb el restaurant que ha ocupat bona part de la plaça, i que elimina espai per jugar-hi els infants o per a ús de la ciutadania en general, vàrem dir que volíem saber si ho ha fet amb permís o sense, perquè molta gent ha contactat amb nosaltres per manifestar-nos el disgust que els provoca. Ens varen dir que el restaurant havia presentat tota la documentació en ordre, però que no tenia els permisos perquè encara no s’havia fet l’informe, i que, per tant, l’Ajuntament li havia demanat que llevàs les taules fins a tenir-los Aquesta és una ordenança que no es fa complir i que s’ha de revisar. L’equip de govern es va comprometre a fer-ho.
 • Sobre les festes de Sant Roc vàrem demanar si ens podien dir qui en faria el pregó, i quines mesures de paritat s’han considerat en l’organització de les actuacions (concerts, activitats…). Ens varen dir que la pregonera serà la jove enginyera aeronàutica Margalida Puigserver Rosselló, a la qual volem fer arribar la nostra enhorabona per aquest bonic repte que tendrà al davant. En segon lloc, ens varen dir que els costava molt trobar grups musicals amb dones perquè segons ells «no apareixen als catàlegs de la mateixa manera que els grups d’homes», i fins i tot va semblar que argumentaven que els grups de dones no tenen l’estirada d’altres grups. La nostra resposta va ser que hi ha entitats i ajuntaments que han programat grups i DJ de dones conegudes i de qualitat, i que si bé és cert que no deuen aparèixer en molts catàlegs, s’ha de cercar i hi ha d’haver un compromís en aquest sentit. De la mateixa manera que es procura la igualtat de gènere en l’elecció del pregoner o pregonera, la invisibilització del col·lectiu femení s’ha de combatre en totes les àrees, i ens hi hem d’esforçar de valent..
 • Vàrem explicar que hem rebut queixes de veïnats del carrer Jaume II perquè durant la celebració d’algunes festes a n’Hereveta s’hi ha fet botellot i hi ha hagut bregues. Vàrem demanar si la policia podia anar fent controls i rondes per aquella zona, i ens varen dir que ja s’havia fet i que s’havien posat diverses multes.
 • També vàrem dir que aquests darrers dies hem rebut queixes d’una pudor insuportable als voltants de la fàbrica Prilac, possiblement per vessament de líquids, així com queixes de l'existència de bosses de fems amb menjar en mal estat que es deixen a les voreres dels camins públics i, fins i tot, a les voravies d’alguns carrers. Ens varen dir que tenen coneixement de les dues coses i que ho estan investigant.
 • Per acabar, els vàrem tornar a demanar l’esborrany de plecs de la gestió del centre de dia que haurien de sortir a concurs. Aquest és un tema important i que no pot esperar més.

Moltes gràcies per llegir aquesta crònica, i estam a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o per recollir qualsevol queixa o suggeriment.

Podeu veure el Ple en diferit en el següent enllaç, gràcies a Porreres Televisió: https://youtu.be/4KIZCqk8jso