El 3 de juliol es va dur a terme el ple d’organització de l’Ajuntament de Porreres. S’hi va decidir la periodicitat dels plens, les delegacions de cada regidoria, i la composició de la Junta de Govern, de les comissions i d’altres òrgans. Una part rellevant que centrà la nostra crítica fou l’aprovació de les dedicacions (els sous de l’equip de govern). Ho explicam tot seguit.

En aquest ple, que se celebra a l’inici de cada legislatura amb l’objectiu d’estructurar el funcionament de l’equip de govern i del conjunt del Ple municipal i de l’Ajuntament, es varen tractar diversos punts de caire organitzatiu. El punt més rellevant i que va despertar més debat en la sessió plenària va ser el de l’estudi i l’aprovació dels càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial. L’equip de govern va fer la proposta següent:

 • Francisca Mora (PI): dedicació exclusiva del 100 % de la jornada laboral, retribuïda amb 45.000 € bruts anuals (uns 55.500 € amb la seguretat social). Ocuparà la batlia de juny de 2023 a febrer de 2026. Àrees de gestió: Igualtat, Personal, Comerç i Indústria i Mobilitat.
 • Maria Agnès Sampol (PP): dedicació exclusiva del 100 % de la jornada laboral, retribuïda amb 45.000 € bruts anuals (uns 55.500 € amb la seguretat social). Ocuparà la batlia de febrer de 2026 a maig de 2027. Començarà a cobrar la dedicació el febrer de 2024. Àrees: Educació, Medi Ambient i Turisme.
 • Toni Sastre Vanrell (PI): dedicació parcial del 33 % de la jornada laboral, retribuïda amb 15.000 € bruts anuals (uns 18.500 € amb la seguretat social). Àrees: Festes, Participació i Agricultura.
 • Jaume Martorell (PI): dedicació parcial del 33% de la jornada laboral, retribuïda amb 15.000€ bruts anuals (uns 18.500 € amb la seguretat social). Àrees: Entorn Urbà, Infraestructures, Manteniment i Planejament Urbanístic.
 • Joan Obrador (PP): dedicació parcial del 33 % de la jornada laboral, retribuïda amb 15.000 € bruts anuals (uns 18.500 € amb la seguretat social). Àrees: Llicències d’Obres i d’Activitats i Interior.

El nostre grup, MÉS per Porreres, hi va votar en contra perquè no veim el sentit a tenir cinc persones amb dedicacions, més del 50 % de les persones que conformen l’equip de govern (cinc de vuit), i així ho vàrem dir al Ple. Malgrat nosaltres sempre haguem defensat que la feina s’ha de pagar en la mesura que pugui assumir el pressupost municipal, pensam que aquesta proposta és desproporcionada per diversos motius:

 • En primer lloc, perquè és un incompliment del pacte de govern entre el PI i el PP, en el qual es varen acordar dues dedicacions, i finalment n’han creat cinc (dues de senceres i tres de parcials). A més, no varen consensuar la proposta amb nosaltres, que vàrem tenir la informació el mateix matí del dia del ple.
 • No s’entén que les dues batlesses (l’actual i la futura) hagin de tenir la dedicació exclusiva en el mateix temps i durant els quatre anys, quan les funcions de batlia només les exercirà una de les dues persones fins que no li toqui a l’altra.
 • En tercer lloc, perquè no veim motivades aquestes dedicacions per a les persones que es proposen, tenint en compte la distribució d’àrees. Se suposa que les dedicacions exclusives o parcials han d’anar lligades a les àrees que generen més càrrega de feina, i no creim que s’hagi seguit aquest criteri.
 • No entenem les xifres proposades, que són exagerades i pensam que inassumibles pel pressupost de l’Ajuntament. Una qüestió important que s’ha detenir en compte és el fet que tot i que el màxim que es pot cobrar per una dedicació exclusiva en un ajuntament com Porreres són 50.000 €, no hi ha un mínim. Per tant, hi havia múltiples propostes per no haver d’arribar ala seva de 135.000 € anuals (sense comptar la seguretat social) invertits en dedicacions. Per exemple, per nosaltres hauria estat acceptable arribar, com a màxim, a 80.000 € anuals, a repartir entre la batlia i les regidories necessàries.
 • Amb un equip de govern amb un membre més que la legislatura anterior, no s’entén que siguin necessàries tantes dedicacions. Molt més si en comparam les xifres: del 2019 al 2023 només hi ha hagut una dedicació exclusiva, la del regidor Jaume Martorell, que cobrava entorn d’uns 40.000 € bruts (160.000 € en quatre anys). No compartim que ara hi hagi la necessitat d’augmentar fins a 135.000 € bruts anuals en sous. Suposa, a més, un greuge comparatiu per a la resta de regidors que durant quaranta anys han fet feina sense cobrar cap sou. La nostra pregunta és: de quines partides del pressupost actual trauran els doblers que han augmentat? Ho revisarem quan ho proposin.
 • Si volien tantes dedicacions, per què no s’han retallat els sous de les dedicacions exclusives per poder-ne extreure doblers per a les parcials?
 • A tot això, s’hi ha de sumar un fet: s’han augmentat les dietes per assistència a la Junta de Govern Local, de 115 €/sessió a 125 €/sessió (bruts). Les juntes de govern les formen només 1/3 del total dels regidors, és a dir, quatre persones. I precisament, s’han nomenat les tres persones que no tenen un sou per dedicació: Rafel Mesquida (PP), Maria Blanco (PP) i Maria Antònia Melià (PI). És a dir, que els qui no han pogut cobrar dedicació, cobraran de la Junta de Govern, que suposa uns 500 € bruts al mes per a cada un d’ells. Això no hauria de ser estrany, si no fos perquè, per norma general, les juntes de govern les formen les persones que tenen assignada una tinença de batlia o segons la càrrega de feina de les àrees que gestionen.

Durant el Ple la batlessa va intentar sortir al pas dels nostres arguments fent referència a l’oferta de pacte que MÉS va fer al PI i al PP el mes de juny: en lloc de cercar arguments per justificar allò injustificable, va preferir faltar a la veritat. Hem de dir que nosaltres mai vàrem fer una proposta tancada de dedicacions: la nostra era una proposta oberta en el cas que el PP i el PI acceptassin un govern d’unitat, i en la qual es podrien haver repartit dedicacions lògiques i assumibles i lligades a les àrees més necessàries. Com hem dit, de dedicacions n’hi ha de molts tipus, i s’haguessin pogut adaptar els sous de les dedicacions a fi de no perjudicar els pressupostos públics municipals.

Finalment, vàrem demanar un informe a la secretària sobre la compatibilitat del regidor Joan Obrador respecte d’assumir l’àrea de llicències d’obres i tenir part al mateix temps en una empresa de materials de construcció, per assegurar-nos que es compleix la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Pública.

Un altre punt del Ple foren els doblers que cobren els regidors per assistir a plens i comissions. Si bé ja hem comentat la nostra opinió sobre les dietes d’assistència a les juntes de govern local, ens vàrem disgustar perquè la proposta no es consensuàs amb l’oposició: els regidors seguiran cobrant 100 € bruts per ple, i les comissions informatives prèvies al ple passen de 90  a 100 € (només hi assisteixen dos regidors per grup). Augmentar les dietes de les juntes de govern local i no augmentar les del Ple ens sembla de mal gust i que és una falta de respecte a la representació democràtica. No entenem que el PP, que tant es queixava d’això la legislatura anterior, ara ho accepti.

Un altre punt que es va tractar és el de la periodicitat dels plens. El 2019, nosaltres ens vàrem abstenir perquè consideràvem, i així ho seguim considerant, que s’haurien de fer cada mes. El motiu és que d’aquesta manera el seguiment que pot fer l’oposició és més efectiu i més actualitzat, i sobretot, perquè l’oposició només pot fer precs i preguntes en els plens ordinaris (des de 2019, cada dos mesos).

El 2019 Maria Agnès Sampol (PP), va dir, literalment “que la legislatura 2015-2019 es feien cada mes i va anar bastant bé i no estam d'acord a fer els plens cada dos mesos perquè suposa una falta de transparència i va en detriment de la fiscalització o el control i el seguiment dels diversos tràmits municipals que pot fer l'oposició.” Però, ai las!, el PP ha canviat d’opinió, i ara diuen que s’ho han pensat millor i cada dos mesos els va bé.

Finalment, ens queda per comentar els nomenaments dels òrgans col·legiats, comissions que tracten temes sectorials i que no tenen poder de decisió. Sobre la Comissió de Memòria Històrica vàrem dir que no havíem acceptat l’oferta de presidir-la per diversos motius. Primer, perquè la forma de traslladar la petició va ser poc seriosa, a través d’un correu de la secretària. Segon, perquè pensam que en aquesta legislatura, en la qual des del Govern ja s’ha anunciat que es desmantellaran les polítiques de memòria democràtica, trobàvem que era un bon moment per demostrar el compromís del nou equip de govern amb aquesta qüestió. Però veim com l’han eludit i han entregat la presidència a Miquel Àngel Veny, que ens mereix tot el respecte però que creim que com a ex-regidor del PSOE també hauria d’haver exigit que sigui algun membre de l’equip de govern el que n’assumís el lideratge. I el tercer motiu: en el seu moment, el PSM i després MÉS, ja varen exercir la presidència d’aquesta comissió, del 2009 al 2019. El PSOE la presidí la legislatura passada. Era un bon moment perquè algun partit de l’equip de govern demostràs el seu compromís amb la matèria en uns moments tan delicats pel context polític autonòmic.

I, com a darrer apunt, vàrem criticar l’eliminació de la Comissió del Museu i Fons Artístic, que en tota la legislatura anterior només es va convocar una sola vegada. Entenem que no era funcional, però hi havia moltes formes per dinamitzar-la. Per exemple, reconvertint-la en una comissió participativa de cultura. Però es veu que aquesta possibilitat ni es va preveure.

En fi, una legislatura que comença sense consensos, enviant la documentació el mateix dia del ple, i amb la notícia d’un creixement de la despesa municipal que gairebé quadruplica els sous de l’equip de govern, que pagarem entre tots els porrerencs i porrerenques, i que representaran més de 600.000 € al final d’aquesta legislatura. Un augment que hauríem preferit que es destinàs a altres despeses necessàries per Porreres, perquè malgrat sabem que hi ha d’haver sous per a les persones que s’hi dediquen, també s’ha de tenir en compte que tothom va a una llista política perquè vol, no perquè l’obliguin. Els polítics sempre hem d’estar al servei del poble i no el poble al servei dels polítics. Nosaltres tenim clar que el nostre paper ha de ser el d’una oposició constructiva, que aporti idees i propostes, però que també digui i faci públic allò que no li sembli bé. Ho tenim molt clar: evidenciar discrepàncies no és mai crispació, sinó debat polític.

En aquest enllaç podeu veure el ple sencer gràcies a Porreres Televisió: Ple d'organització de l'Ajuntament de Porreres 03/07/2023