El passat mes de gener, MÉS per Porreres va presentar una moció demanant aquesta bonificació (també la de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres -ICIO), que va sortir aprovada. Ara, es dona compliment i s'aprova la mesura, que en resum consisteix en la bonificació del 50% de l'IBI dels habitatges fins a un màxim de 300 euros durant 3 anys, i un 95% de bonificació de l'ICIO. A les finques de pisos, fins a un 5% de bonificació de l'IBI per estructures comunitàries. A més, en aquest mateix ple extraordinari, s'han aprovat els documents del contracte públic que s'ha de licitar per gestionar la piscina municipal.

Dilluns dia 8 de novembre s'ha celebrat el ple extraordinari que ha aprovat per unanimitat dues coses: els documents que han de regir la contractació d'una empresa per gestionar la piscina municipal (a través d'un concurs públic), i la modificació de l'ordenança fiscal que regula l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) per bonificar la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum.

En quan al primer punt (contracte piscina) els regidors de MÉS per Porreres hem comentat el següent:

  • A nivell general, consideram que els plecs estan ben fets, però tenim seriosos dubtes de si en aquestes condicions hi haurà empreses o entitats que puguin voler gestionar la piscina amb un marge de benefici pràcticament inexistent per elles i havent-se d’encarregar de gairebé tot el que es desprèn de la gestió diària. Som favorables, òbviament, al fet que la gestió beneficiï bàsicament als usuaris, però no podem obviar la realitat de l'actual situació econòmica per la que passen moltes empreses i que pot dificultar que mostrin interès per aquest contracte.
  • Creim que la piscina necessita d’algunes millores importants en les instal·lacions i renovació de maquinària abans que qualsevol empresa o entitat pugui adjudicar-se el contracte, més que res perquè es pugui partir d’una infraestructura en bones condicions de funcionament. El fet que es prevegin les millores després de l'adjudicació també pot fer enfora alguna empresa o entitat que ho vulgui gestionar, tot i que és cert que en el moment d'adjudicar el contracte es revisarà l'estat de la instal·lació i les millores exigibles.
  • Consideram que s’hauria d’assegurar la inversió en la millora de l’estalvi energètic que proposa l'equip de govern, ja que si això ha de suposar un estalvi en els costos per part de l’empresa i aquest estalvi ha de repercutir en favor de l’Ajuntament (és a dir, retornant el benefici econòmic al poble), és important que les empreses sàpiguen què es vol fer i com pot alterar això la realitat actual. A aquest fet, l'equip de govern ens ha respost que tenen previst substituir el gasoil pel gas, i que s'informarà pertinentment a la nova empresa adjudicatària.
  • Entenem, segons es desprèn dels plecs (encara que no ho concretin amb l’exactitud que creim necessària) la subrogació de la plantilla treballadora. Per nosaltres aquest fet és clau per donar tranquil·litat i seguretat als treballadors/es que fan feina a la instal·lació.
  • Finalment, sobre l’ordenança que regula els preus de les instal·lacions esportives, volem dir que aquests no s’han revisat i que entenem que s’hagués pogut mirar de fer una rebaixa al preu infantil i d’augmentar la franja juvenil de 16 a 30 anys, ja que actualment va dels 16 als 25 anys. L'equip de govern s'ha mostrat discrepant en aquest punt, dient que no es podia fer l'estudi de preus de mercat del contracte si es modificava l'ordenança perquè alteraria la situació actual i que si de cas, això s'havia de fer després de l'adjudicació. Tanmateix, això és contradictori amb el que es va fer amb els preus de l'escola d'estiu, que es va modificar l'ordenança mentre la licitació de la gestió de l'escola d'estiu no s'havia adjudicat (la licitació havia sortit a concurs el 18 de maig de 2021, i la modificació de l'ordenança es va fer al ple de dia 24 maig de 2021). A més, també hem dit que els plecs contemplen la utilització puntual de les instal·lacions de la piscina pels centres educatius de Porreres però no s’explicita si hauran d’abonar cap taxa per utilitzar-les, i consideram que seria positiu que fos gratuït pels centres.
  • A part de tot això, tot i els dubtes que ens presenten els plecs i el fet que la gestió indirecta no és el nostre model preferit (a nosaltres ens agradaria una gestió directa amb personal de l'Ajuntament), hem votat a favor dels documents perquè la tramitació pugui seguir endavant.

El segon i darrer punt de l'ordre del dia ha estat l'estudi i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’IBI.

  • Com no podia ser d’una altra manera, hem votat a favor de la proposta, que ja recollíem a la moció que vàrem presentar al gener i que no s'ha inclòs a l'informe descriptiu i s'hauria d'incloure. Al passat ple es va dir que es faria una reunió per parlar del tema, però directament es va convocar la comissió informativa amb una proposta ja redactada.
  • Creim que és una bona mesura (i per això vàrem presentar la moció el mes de gener) i que s’ha de donar a conèixer a tothom utilitzant es Saig, com també donar a conèixer la bonificiació de l’IBI per famílies nombroses, com ja vàrem dir fa uns mesos, ja que és una informació que potser hi ha gent que no té.

Seguim fent feina en positiu per Porreres. Més enllà de l'acció de control que duim a terme com a caps de l'oposició, podem celebrar com algunes mesures que hem proposat surten endavant i arriben a un consens per part de tots els partits de Porreres (encara que amb vuit mesos de retard). El proper dilluns 22 es celebrarà el ple ordinari del mes de novembre, on demanarem sobre qüestions que ens preocupen del nostre poble. Si teniu qualsevol proposta, serà benvinguda: només cal que us poseu en contacte amb qualsevol dels nostres regidors/es o bé envieu un correu electrònic a mesperporreres@gmail.com. Salut!