Els regidors de MÉS votàrem en contra dels annexos a les normes urbanístiques presentats per l’equip de govern al ple de dilluns 28 de setembre perquè, tot i que tenen algunes modificacions positives, consideram que no responen a les necessitats reals de Porreres, no doten el poble dels equipaments necessaris i es situen els interessos privats per sobre dels interessos generals.

Aquests documents inclouen una planificació urbanística que es desenvoluparia bàsicament a través de les Unitats d’Actuació, àrees del poble no urbanitzades que han d'urbanitzar el conjunt dels propietaris afectats. És un instrument urbanístic que mai ens ha agradat i que dificulta les coses al petit propietari en casos en què a cada unitat hi hagi diversos propietaris, com és el cas de gairebé totes les d’aquests documents. En total, els propietaris de les zones afectades haurien de posar 27 milions d’euros de les seves butxaques per executar-les i urbanitzar-les així com es dibuixen als mapes (que trobareu més a baix) i en els temps que vivim, no creim que en els propers anys aquesta sigui una situació possible. No és una planificació realista, ni a mig ni a llarg termini.

A més, el sostre de població (que aquestes unitats d'actuació augmentarien en més de 900 habitants fins arribar a un total de 13.000) el consideram exagerat. Ja sabem que és fruit d’un tipus de càlcul concret, duit al màxim. La xifra hi és i la possibilitat d'arribar-hi també, però el que no trobam que hi sigui són els equipaments i serveis necessaris per aquesta població. No és el nostre model d'urbanisme.

ZONA DE LA RONDA NORD: no ens agrada la ubicació de l’aparcament proposat (color gris fluix de la imatge de baix) perquè allò lògic és que es doni continuïtat a la Plaça de Toros (que per cert, segueix estant dibuixat com a Zona Verda quan tothom sap que és un aparcament, i no entenem que no s’aprofiti per canviar-ho; potser hi ha altres motius...). També s'observa el compromís d’adquirir l’actuació aïllada 01 (la zona de dalt la imatge amb ratlles vermelles) que ha de ser un nou equipament esportiu. Però el que no ens agrada és que es planifica una zona edificable (tota la zona vermella) i una obertura de carrers (les zones grises) absolutament exagerada i que no respon a les necessitats del poble ni a la necessitat de tancar la trama urbana, ja que el que faria seria obrir una zona nova. Existeix també un Espai Lliure Públic (quadrat verd entre les zones vermelles), just al costat del negoci d’en Llorenç Cerdà, que no té cap sentit allà enmig. Les unitats d'actuació previstes són de difícil execució, tot i que una part ja s’ha executat per via d’ocupació temporal (ronda nord). Consideram que hi havia moltes alternatives per poder planificar aquesta àrea d’una forma més beneficiosa i aprofitable pel conjunt del poble i més conservadora en sentit urbanístic: menys edificació i més espai verd; o directament més zona en rústic dins el mateix poble tot i el perjudici que hagués ocasionat a alguns propietaris, però que hagués resultat beneficiós pel conjunt del poble.

Mapa dels canvis a la zona de la darrera part de la ronda construïda. La proposta no ens agrada en el seu conjunt ni tampoc alguna de les modificacions en concret: ni la ubicació de l'aparcament, ni la possibilitat de què en aquesta zona s'hi puguin construir habitatges per un total de més de 900 habitants, ja que no hi ha previstos equipaments per aquests augments.

ZONA RONDA PORRERA: aquesta proposta sí que tanca la trama urbana i veim normal que hi hagi aquest espai aprofitable. No sabem què passaria amb el negoci existent a la zona (hivernacles), ja que es contempla l'execució d'uns carrers i un equipament que li passarien per damunt. No ens agrada que no es planifiqui cap aparcament a la zona, quan seria viable i necessari. Com en el cas anterior, depèn de la voluntat i necessitat d'execució per part dels propietaris, la qual cosa  dificulta el futur de la zona.

En aquesta zona es tanca la trama urbana, però no es dona lloc a aparcaments i tampoc queda clar el futur d'algunes empreses situades en les zones actualment no construïdes.

ZONA ES RAFAL: no acabam d’entendre la ubicació d’aquesta actuació aïllada (la zona verda) ja que només tendria un accés. Consideram més lògic que pogués ser més gran i que tengués més accessos, ja que seria positiu que el Carrer Dolçor es pogués allargar fins al C/Illes Balears i donar fluïdesa a la circulació d’aquesta zona, que és ben necessari, malgrat això representi poder construir aferrat al carrer que s'obriria (es tancaria la trama urbana).

A la imatge podeu veure la curva del Carrer Illes Balears. Es contempla la creació d'un espai lliure (que podria ser per exemple un parc) però no acabam de veure clars els accessos que s'hi donen. Pensàvem que era millor donar continuïtat al Carrer Dolçor encara que comportàs obrir una petita franja de zona edificable; i s'hagués pogut reubicar (i engrandir) aquesta zona verda.

ZONA ESTACIÓ: creim que el canvi que planteja aquest mapa és perjudicial pel poble, i que es perd una oportunitat important de dibuixar un parc que en el futur fos públic, i que inclogués l’edifici de l’Estació, patrimoni de tot el poble. És cert que es crea un Espai Lliure Públic (zona pintada en verd) interessant, però NO inclou l’estació ni el seu voltant, que era precisament allò interessant d’aquesta UA; i a més ho planteja com a zona extensiva, i per tant edificable (edificis aïllats). També està bé que es plantegi l’obertura del C/Sant Alonso, per tancar la trama urbana de la zona. L’aparcament que es dibuixa és ridícul, en vista de les necessitats de la zona (cornaló gris a dalt de tot).

El mapa de l'oportunitat perduda: l'Estació passa a estar ubicada en una zona extensiva, és a dir, una zona edificable que segurament farà perdre tot el valor que podia tenir en un futur aquest indret tan important pel nostre patrimoni històric i arquitectònic. La zona verda que es dibuixa i l'obertura del Carrer Sant Alonso ens sembla correcta, però l'estació i el seu voltant també s'hauria de deixar com a zona verda.

S'ha previst també una zona d'equipaments per a una futura residència o espai sanitari al darrera de l'actual Punt Verd (que canviaria d'ubicació si es construís aquest equipament). Ens sembla positiu pel poble que es planifiqui aquest espai ja que segurament en un futur serà necessari, però no que es faci en aquesta ubicació, allunyada del nucli urbà: les persones majors que necessitin estar en una residència, han de poder estar a prop del poble. Per acabar amb el tema de les normes subsidiàries, volem recordar el que moltes vegades hem dit: que la transparència no és només amb les persones afectades, sinó que s'ha de treballar a nivell de poble. Aquests temes s'han de donar a conèixer a nivell general i s'han d'explicar si realment es pretén que la gent hi pugui dir la seva i fomentar així la participació ciutadana.

Dels altres punts de l'ordre del dia, cal destacar que els regidors de MÉS votàrem a favor del conveni amb Agència de Defensa del Territori, ja que com vàrem defensar a la moció del darrer ple, l’adhesió a l’ADT és una acció que agilitza la feina i evita clientelismes a nivell municipal. Per altra banda, també es votà a favor del conveni amb la conselleria d'educació per afavorir la implantació del cicle de FP bàsica d'Agrojardineria i Composicions Florals. Finalment, també es votà a favor del conveni amb l'Agència Balear de l'Aigua (ABAQUA) per renovar la gestió per part seva de la depuradora (que, recordem, està en obres per ampliació).

Finalment, es votà a favor per unanimitat de la modificació de l'ordenança municipal d'ocupació de la via pública amb taules i cadires. Vàrem comentar que en principi ens sembla bé el canvi, però que el seu compliment requerirà d’un seguiment que no creim que estem en situació de complir com a ajuntament. També vàrem comentar que cal tenir en compte que les mesures d'augment de l'espai ocupat pels negocis hauria de tenir una data límit quan les coses estiguin millor, ja que veïnats i vianants pateixen moltes vegades aquestes situacions, que per altra banda entenem que són necessàries perquè els negocis necessiten més espai en la situació de pandèmia actual.

Sobre el Pla estratègic d'Igualtat vàrem comentar tota una sèrie de coses que es podrien afegir al pla, tenint en compte que consideram molt positiu que existeixi aquest Pla:

  • Cal incloure el factor de la interculturalitat per fer de Porreres una societat més justa i oberta a les diferències interculturals, fomentant l’equitat necessària de la dona. S'han de preveure accions amb les dones de poblacions nouvingudes, amb una quarta part de dones estrangeres (23%).
  • Falta incorporar la visualització de la diversitat afectiva i sexual en el Pla, tot i que està redactat en els preliminars, no hi ha cap acció concreta al respecte. Per ex. es podria afegir al punt educatiu la conscienciació en la diversitat sexual (col·lectius LGTBI, etc.).
  • Cal contemplar la importància d’incloure l'educació dels infants en temes de violència de gènere; així com reforçar la integració del principi d’igualtat en l’àmbit de la cultura i de la creació i producció artística, científica i tecnològica. Això condueix a canvis en temes de contractació pública que s'han d'estudiar i que segur que serien positius.

Precs i preguntes

En el darrer punt de l'ordre del dia del Ple vàrem fer una sèrie de preguntes que breument vos relacionam aquí:

Vàrem reclamar les respostes a diferents preguntes que hem entregat per escrit: sobre les graveres de Porreres (totes) i les seves llicències d'activitat així com sobre el compliment de la llei d'ordenació minera; sobre el personal de neteja que actua en totes les instal·lacions públiques del municipi; i sobre els expedients d'infraccions en sòl rústic i les multes que s'hagin cobrat.

També vàrem demanar sobre quina solució temporal s’ha previst per donar cobertura a les necessitats d’infants i joves usuaris de la biblioteca, ja que és fonamental trobar un espai de treball, encara que sigui temporal, on aquests joves puguin fer activitats juntament amb el policia tutor, per exemple, i on es garanteixi el préstec i retorn de llibres. Ens varen dir que s'està cercant una solució.

Tema dels lloguers de les concessions administratives especials: vista la situació, i l’ajuda que s’ha prestat a bars o restaurants del poble, voldríem saber si pel que fa als contractes de Ses Forques i N’Hereveta es té pensat algun tipus de rebaixa temporal en el lloguer, ja que les instal·lacions es veuen afectades clarament per les restriccions de la pandèmia. La batlessa respongué que no creu que es pugui trobar una solució per ajudar-los però que les consultes estan fetes.

Ens vàrem queixar dels botellots i fogueres que es celebren algunes nits a Monti-sion, per maldecap dels donats, que intenten conscienciar a la gent que hi va que no és lloc per fer fogueres ni deixar brutor. Vàrem demanar que s'insisteixi tant a la guàrdia civil com a la policia local que vigilin més la zona.

Finalment, sembla que el conveni amb l'EMT serà aprovat en breus per l'Ajuntament de Palma. Vos informarem!