Davant les dificultats que tenen molts joves del nostre poble per accedir a un habitatge propi, els regidors de MÉS per Porreres varen presentar al Ple una proposta que contempla mesures de bonificació de l’impost sobre construccions per joves que vulguin reformar casa seva o construir-se el seu habitatge propi. També proposàrem la creació d’ajudes de lloguer pels joves que no puguin accedir a les ajudes del govern. Un altre tema important és que, gràcies a una subvenció de Joventut del Govern (on hi ha el nostre regidor Tià Lliteres), l’escola d’estiu veurà reduïda la quota per aquest estiu.

El mes de març es va celebrar el segon ple ordinari del 2022. En primer lloc, els regidors de MÉS per Porreres varen votar a favor de l’aprovació de la modificació de les normes subsidiàries per regulació de xamfrans, i seguidament, de les inversions que seran destinades en les properes obres de millora dels carrers Sala i Cerdà, Quarter Nou, canvi de la gespa artificial del camp de futbol, nou enllumenat de Ses Forques, nova pavimentació del pavelló, centre de formació del Quarter Nou i camp experimental d’albercoquers. Hem de destacar que la totes aquestes obres estan subvencionades amb doblers que ha destinat el Govern i el Consell, amb els pactes de progrés en el qual participa MÉS per Mallorca: les inversions al poble no han deixat d’arribar des de 2015 (depuradora, ronda, bassa de rec, CEIP Climent Serra...). Hem d’afegir, que encara no s’ha destinat cap quantitat per a l’adquisició dels terrenys del darrer tram de la ronda i per l’ampliació de l’institut de secundària. Ambdues obres estan pendents de l’aprovació definitiva de les normes urbanístiques. Esperem que enguany es puguin posar en marxa i ben aviat, siguin una realitat.

Seguidament, es va aprovar la modificació l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut popularment com la «plusvàlua». Tot i que votàrem a favor, demanàrem a l’equip de govern que s’estudiàs la possibilitat de baixar el percentatge impositiu establert a dia d’avui, en el 16 per cent, ja que consideram que seria molt beneficiós, especialment per les famílies amb rendes més baixes. Seguirem amb molta atenció el camí de la nostra proposta.

Un altre punt que es va tractar fou la modificació del preu públic del servei de l’escoleta d’estiu. Aquest preus, baixen de 170 euros per infant/mes a 100 euros per infant/mes, i 50€ infant/mes per famílies vulnerables, monoparentals, etc. Aquesta modificació ve donada perquè la Direcció General de Joventut (on hi ha el nostre regidor Tià Lliteres) ha exigit als ajuntaments que es vulguin presentar a les subvencions que donen, han de complir amb aquesta rebaixa de preus. Òbviament, els representats municipals de MÉS per Porreres hi votàrem a favor perquè entenem que és una millora molt significativa per les famílies usuàries de l’escola d’estiu. A més, vàrem incidir en la importància que el canvi fos per sempre i no transitori, tal com es va aprovar. La nostra intenció és que aquest servei públic pugui ser gestionat directament per l’Ajuntament i compti amb les ajudes necessàries que beneficiïn a totes les famílies usuàries del nostre poble.

Tot seguit, es va aprovar el nom del primer tram del nou vial que va des de la benzinera fins el camí vell de Sant Joan, prop de na Bosca. A partir d’ara es dirà Ronda de ses Forques. A banda d’aquest fet, el nostre regidor Tià Lliteres va assenyalar, tal com havíem fet dies abans a la comissió de nomenclàtor, que seria important recuperar també el topònim del Pou d’Amunt mitjançant una placa o element semblant que ho identifiqui. És una manera de defensar i recuperar el nostre patrimoni històric. Seguidament es va aprovar definitivament la nova bandera de Porreres. Vàrem recordar que el nou emblema sorgí d’una consulta popular i que treballarem perquè sigui estimat i respectat per tots els conciutadans del nostre poble.

En el transcurs del ple, MÉS per Porreres va presentar tres mocions. La primera fou defensada per la regidora Maria Rosa Juan i feia referència a la necessitat de mantenir les funcions dels jutjats de pau municipals, entre ells, el de Porreres.  Pensam que la tasca del jutge o jutgessa és indispensable per la ciutadania i pel bon funcionament del poble, per tant, s’ha de preservar. La segona moció que presentarem és un escrit de rebuig de la guerra a Ucraïna, que tants desastres està provocant. També tenia la intenció de ser una mostra de solidaritat amb la ciutadania afectada. Finalment, la proposta va sortir aprovada, eliminant el  segon punt que demanava que l’Ajuntament de Porreres instàs el govern a fer pressió diplomàtica als Estats Units i als països occidentals perquè abandonàs la idea de la integració d’Ucraïna a l’OTAN, així com també demanava a la comunitat internacional que propiciàs l’establiment de mecanismes democràtics perquè zones com Crimea, Donetsk o Lugansk puguin decidir lliurement el seu futur sense imposicions externes. Vàrem accedir a la petició atès que el representant del PSOE no estava d’acord en el punt 2, i la nostra intenció era que aquesta moció sortís aprovada per unanimitat.

Tal i com hem anunciat anteriorment, la tercera moció que vàrem presentar incidia en la dificultat que tenen els joves de Porreres per accedir a una casa pròpia o en règim de lloguer. En aquest sentit, el nostre grup municipal ha anat estudiant una sèrie de mesures que s’han aplicat en altres municipis de Mallorca i que han obtingut un resultat molt beneficiós. Davant aquest fet, vàrem creure oportú elevar al ple una proposta de moció que contemplàs bonificacions de l’impost sobre instal·lacions, obres i construccions per joves que vulguin reformar casa seva o construir-se un nou habitatge. Estem convençuts que la proposta que exposàrem al Ple, que contemplava la bonificació d’un 95% de l’ICIO per les persones que tenguin entre 18 i 35 anys i que es personin com a promotores d’habitatge de nova planta o de rehabilitacions d’edificacions (sempre que fos primer habitatge), era assumible i que ajudaria ha plantejar-se la possibilitat d’adquirir o reformar la seva casa. La segona part de la moció demanava el compromís d’estudiar la possibilitat de crear ajudes per joves pel lloguer d’habitatges del municipi de Porreres. Finalment, l’equip de govern format pel PI i el PSOE, juntament amb els representants del PP varen votar en contra de la primera proposta. Només els nostres regidors votaren a favor. La batlessa va afirmar que era una petició inaplicable per llei, com havia assenyalat la secretària de l’Ajuntament en un informe que no ens varen passar. Des de MÉS per Porreres pensam que, malgrat l’informe negatiu de la secretària, la mesura es pot aplicar perfectament com han fet altres ajuntaments de Mallorca governats per distints colors polítics (amb informes favorables). El fet de no voler contradir l’informe de secretaria és molt respectable, i així ho vàrem dir, però és una decisió política que perjudica als joves. La segona part de la moció sobre el foment d’ajudes al lloguer va sortir aprovada per unanimitat. Seguirem ben atents perquè s’apliqui el més aviat possible.

Dins el torn de preguntes, entre d’altres temes, vàrem demanar per la situació dels contractes amb els tècnics urbanístics de l’Ajuntament de Porreres (enginyer, aparellador, arquitecte i assessor jurídic) que ja es troben en pròrroga. El regidor Jaume Martorell va informar que s’està acabant la redacció dels plecs tècnics i després aniran a exposició pública. Seguidament, Tià Lliteres va exposar la possibilitat, tal com se’ns va informar a un altra ple, d’utilitzar la plaça de persones jubilades per contractar més personal, com podria ser un arquitecte municipal (per exemple), ja que fa més de dos anys que es troba vacant i l’equip de govern encara no s’ha decidit.En aquest sentit, La batlessa va dir que estan estudiant aquest tema, atès que l’Ajuntament de Porreres té moltes necessitats i amb poques opcions d’augmentar la plantilla de funcionaris. Pensam que tant de temps ja dona per haver decidit alguna cosa al respecte, igual que passa amb la Relació de Llocs de Feina.

Finalment, vàrem demanar, per enèsima vegada, la necessitat de convocar la comissió d’igualtat perquè pugui fer el seguiment del Pla d’Igualtat. També ho havia demanat el PP, que va exigir (com hem anat demanant nosaltres des de principis de legislatura) la convocatòria de la Comissió del Museu de Porreres. La resposta del regidor de cultura Gaspar Mora va ser que «era decepcionant per la poca implicació que hi ha en aquesta comissió». Els representants de l’oposició vàrem respondre que és una vergonya que el regidor de cultura digui això sense haver convocat aquesta reunió cap vegada en tota la legislatura. Nosaltres, per la nostra part, esperem ben aviat que es convoquin totes les comissions perquè tenim propostes a fer. Ara bé, hem de dir que no som molt optimistes, ja que el funcionament de les comissions municipals deixa molt que desitjar. Segons la batlessa, hi ha comissions que no serveixen per res. I nosaltres creim que si no les dinamitzen, és normal que no tenguin utilitat. Al final, tot és qüestió de voluntat i feina.

Podeu veure el Ple en aquest enllaç, gràcies a la feina de Porreres TV: https://www.youtube.com/watch?v=Etw22ScD5uQ