Amb aquest gest, la comunitat educativa i el poble de Porreres ret homenatge al mestre d’obres que pagà amb la vida la seva voluntat de construir una escola pública. Un gest de memòria democràtica que dignifica Porreres i serveix d’homenatge a totes les víctimes de la repressió.

El ple celebrat dia 27 de setembre de 2021 va destacar per motius agradables però també per fets desagradables. El primer punt tractat fou el canvi de nom de l’Escola Nova, que fou aprovat amb 10 vots a favor (MÉS, PI, PSOE) i amb l’abstenció del PP, que argumentà que «s’hauria d’haver votat per part del poble com amb els pressupostos participatius, les paperines o la bandera». Davant aquest argument, respectable però fora de lloc en un partit que sempre ha renegat de les consultes populars, queda demanar-se perquè el PP segueix participant a la Comissió de Memòria de l’Ajuntament, on no va mostrar cap oposició a aquest canvi de nom ni hi va fer cap plantejament alternatiu. El nostre portaveu, Tià Lliteres, va exposar el posicionament de MÉS per Porreres:

«En primer lloc voldríem fer un agraïment a tres col·lectius sense els quals hagués estat impossible poder dur endavant aquesta iniciativa amb èxit. El primer d’ells, els nostres companys i companyes de l’antic PSM-Entesa Nacionalista (ara, MÉS) que fa més de 20 anys començaren a fer camí per la memòria democràtica al nostre poble, quan gairebé ningú en parlava ni hi creia. La seva fermesa ha permès arribar fins aquí. En segon lloc, als descendents de Climent Serra Servera: la seva dona Margalida Blanch Bauçà, els seus fills Climent i Toni, i les seves nétes Margalida, Maria i Xisca. Gràcies per la generositat, per entendre les dificultats del difícil camí recorregut, i sobretot per persistir en la recordança del vostre familiar. En tercer lloc, al claustre de professorat de l’Escola Nova i al Consell Escolar del centre, que han proposat i avalat aquest canvi de nom en favor de la persona que va posar els ciments del centre i que va pagar amb la vida aquesta iniciativa. Gràcies també als membres de la comissió de memòria de l’Ajuntament, i als diferents grups polítics que avui votaran a favor d’aquest gest de memòria, de dignitat i de justícia.
I, finalment, un missatge dirigit al nostre poble en general: després de dècades d’oblit, Porreres s’ha sabut posicionar al lloc que li correspon en la tasca de recuperació i foment de la memòria, i això ha estat en bona manera gràcies a certes persones que han volgut iniciar aquest camí i a tot un conjunt de gent que ha entès que aquests gestos, aquestes iniciatives, eren necessàries i que ajudaven a tancar ferides que havien romàs obertes durant massa temps. Aquest canvi de nom és tot un símbol, és el símbol de la victòria de la convivència i la democràcia, símbol del respecte i reconeixement a la tasca de Climent Serra i Servera, mestre d’obres de “les escoles”, i també de tots els membres del consistori republicà que varen ser vilment assassinats per defensar idees que avui en dia, la majoria de la gent ha assumit».

En segon lloc es va debatre breument l’estudi i aprovació d’un text refós de les normes subsidiàries, que bàsicament consisteix en la fusió dels documents existents de les noves normes subsidiàries de Porreres (encara pendents de l’aprovació definitiva) i dels annexos a aquestes normes que es varen aprovar ara fa un any (amb el nostre vot en contra).1El nostre vot fou favorable a la fusió dels documents perquè era una petició del Consell de Mallorca, i no es votava el contingut del document. Vàrem exposar que esperam que aquest fet ajudi a tramitar d’una forma més àgil les normes urbanístiques perquè siguin una realitat aviat, ja que la ciutadania i els treballadors/es de l’Ajuntament necessiten certeses.

També en l’àmbit de l’urbanisme, es va votar i aprovar per unanimitat el document esmenat de la modificació urbanística que ha de permetre l’ampliació de l’IES Porreres. Ara està pendent que el Consell de Mallorca doni el vistiplau final, mentre es troba en exposició pública fins dia 4 de gener per si qualcú vol consultar-ho. En haver passat aquest procés, es podrà començar la tramitació per l’adquisició dels terrenys i així el Govern autonòmic podrà començar a redactar el projecte d’ampliació, que com vàrem recordar, pot fer-ho sense haver-se adquirit els terrenys ja que només és necessari un certificat de l’Ajuntament que demostri que ha iniciat els tràmits d’expropiació.

Finalment, es varen aprovar per unanimitat els documents que han de sortir a concurs públic per les obres de renovació del carrer Sala. Sobre això vàrem dir que seria interessant pensar en aprofitar aquestes obres per soterrar el cablejat elèctric que ara penja de les façanes de les cases, però l’equip de govern ens va dir que això no era possible en aquests moments tot i que les obres ho deixaran tot preparat per quan es pugui fer. També vàrem tornar a recordar que hagués estat interessant aprofitar per reformar la Placeta de Santa Catalina Tomàs, i fer-la més accessible, vistosa i adaptada.

El següent punt fou l’estudi i aprovació inicial de l’informe sobre la bandera municipal, que fou aprovat per unanimitat. Tot i això, és en aquest punt on es desfermà una polèmica a instàncies del cap de llista del PP, Joan Obrador.2 Després que la portaveu del PP criticàs un fet tan normal com que el nostre regidor Tià Lliteres donàs opinió per les seves xarxes socials personals sobre quina bandera municipal preferia, argumentant «que no és ètic que condicioni el vot de la gent», Tià Lliteres va defensar la seva posició dient que «un regidor també és ciutadà i ha de poder opinar d’allò que consideri oportú» i va afegir que «a la reunió que ens convocà l’equip de govern abans de les votacions de la bandera, ja vaig demanar que cap partit fes campanya per cap bandera, cosa que es va acceptar i tothom va complir, però que jo a títol individual faria campanya per una bandera en concret perquè la meva condició d’historiador em duu a defensar l’opció de la quadribarrada, i ningú present a la reunió hi va tenir cap objecció, inclòs Joan Obrador». Va ser llavors quan el mateix Joan Obrador va tractar de mentider al nostre regidor, negant-se a rebre unes suposades lliçons de democràcia (que només va percebre ell), faltant al respecte a tot el consistori per les formes que va utilitzar. Senzillament, i per acabar amb aquest tema, des de MÉS per Porreres defensam que qualsevol regidor del nostre grup pot i ha de poder emetre les opinions que consideri necessàries a títol individual, i a més, els animam a seguir-ho fent ja que això enriqueix el debat públic i per aquest fet som gent que participam en el dia a dia de Porreres i que tenim opinió sobre les coses, de la mateixa manera que donam la cara amb allò que deim.

Just després es va debatre una moció del PP que fou presentada amb l’objectiu de millorar els processos selectius i la formació dels policies locals per esmenar la manca d’efectius de policia als pobles. Els regidors de MÉS votàrem en contra pels següents motius: primer de tot, perquè la majoria de coses que demanaven, ja existeixen. El fet és que les propostes no donen cap solució a llarg termini, restringeixen la llibertat dels policies en pràctiques de poder partir a un lloc on tenguin un millor sou, obligant-los a estar 18 mesos al municipi on l’hagin destinat.

Vàrem comentar que creim que és millor, com ja vàrem fer MÉS i PI amb una moció el mes de maig de 2021, reivindicar un finançament suficient als municipis per poder cobrir els sous dels efectius de policia local que els correspongui per població, mitjançant el fons de seguretat pública de les Illes Balears, amb la finalitat que es rebaixin les diferències de sou entre municipis illencs, i instar el Govern de l'Estat perquè elimini la taxa de reposició de policia local i perquè permeti l'ampliació d'efectius depenent de les necessitats de cada municipi.

Abans de passar als precs i preguntes, vàrem comentar que estàvem contents de l’adjudicació del contracte de neteja viària a l’entitat Estel de Llevant, que treballa amb persones que pateixen problemes de salut mental, però vàrem considerar que hi ha parts del poble que amb les condicions del contracte no es netejaran amb la freqüència necessària, i d’altres que es netejaran cada dia.

Finalment, al torn de precs i preguntes vàrem tractar temes molt diversos:

El suposat tancament amb barreres per part de les graveres en finques que no són de la seva propietat i amb els materials que no toca. Vàrem registrar una pregunta pel tancament de les parcel·les d’una de les graveres, i al document queda clar que diu que dins ANEI han de tancar amb pals de fusta, cosa que no s’ha realitzat com hem pogut comprovar en persona. Teniu constància d’això? Teniu ja coneixement de si s’ha tancat les parcel·les allà on toca?

El contracte públic de la neteja d’edificis municipals. Ja es tenen preparats els plecs per la licitació de la neteja d’edificis públics municipals?

Les ajudes a ramaders, que ens varen dir que encara no estan preparades i ens vàrem oferir, des de MÉS, per ajudar a revisar les bases de les subvencions.

La rebaixa de l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. Ja fa més de mig any que es va aprovar la nostra moció sobre rebaixar l’IBI per a instal·lació de plaques fotovoltaiques. Vàrem demanar quan tenien pensat dur a Ple la modificació de l’ordenança de l’IBI i ens varen dir que ens convocarien a una reunió. Vàrem remarcar que s’hauria de fer aviat.

Els problemes en la posada en marxa de l’escola matinera: es veu que l’APIMA de l’Escola Nova ha tengut dificultats per començar amb la matinera i fins dia 1 d’octubre no va funcionar. Vàrem comentar que hagués estat positiu anar fent un seguiment des de la regidoria d’educació, abans de començar el curs, per saber si l’APIMA necessitava suport o assessorament. Pel curs que ve s’ha de tenir present.

La utilització de les parcel·les del polígon industrial que són propietat de l’Ajuntament. Ens varen dir que l’Ajuntament té previst dur el punt verd i el magatzem de la brigada, però que amb les restants 4 encara està per veure. Seria positiu, com també va dir el PP o el mateix equip de govern, tenir una parcel·la per activitats d’entitats i pel poble en general.

Finalment, vàrem demanar sobre les actuacions que es duran a terme des de la Mancomunitat del Pla i des del Govern per comptar amb aigua de qualitat a Porreres. Vàrem llegir a la premsa que “el Pla comptarà amb aigua de qualitat gràcies a un acord entre la Mancomunitat del Pla i el Govern”: volíem saber quines seran les actuacions que es duran a terme al nostre municipi, si ja es tenen previstes, com es finançaran i quan es tenen previstes. Ens varen dir que per ara a Porreres l’aigua és suficient i de qualitat, però que es preparava un dipòsit a Sineu amb aigua proporcionada per ABAQUA, per dur aigua en una primera fase a un parell de pobles del Pla amb problemes de qualitat i subministrament. Després, aquest dipòsit també serviria per Porreres en una segona fase si l’hagués de mester.

1Per més informació, llegiu la crònica del ple de setembre 2020_ https://mesperporreres.cat/blog/mes-per-porreres-defensa-la-necessitat-de-mes-equipaments-aparcaments-i-espais-lliures-en-benefici-de-tot-el-poble/

2Podeu veure el vídeo de Porreres TV on el regidor del PP falta al respecte al portaveu de MÉS: https://youtu.be/IBs5XO4EJbQ?t=2636