Dilluns, 27 de maig, es va celebrar ple ordinari a l’Ajuntament de Porreres. En aquest, s’hi aprovaren les tres mocions presentades per MÉS per Porreres. La primera, sobre la col·locació de pedres de la memòria i la senyalització de les fosses comunes de la Guerra Civil. La segona, una moció per la bonificació de l’impost de les plusvàlues a les persones que rebin una casa o terreny urbà per herència o pacte successori. I la darrera, per la millora i embelliment del camí cap al cementiri, que es troba en molt mal estat.

A més d’aquestes importants propostes realitzades pels nostres regidors, s’hi varen aprovar dues modificacions de crèdit a través de les quals l’equip de govern destinarà doblers dels romanents a diversos projectes, entre els que destaquen 40.000€ per la compra d’un terreny rústic pel camp experimental d’albercoquers (que seria propietat municipal) i 190.000€ pel projecte de drenatge d'aigües al carrer del Vent fins al carrer Illes Balears.

Abans de començar la sessió es va llegir una declaració institucional a favor de la primera generació de joves lliure de tabac, promoguda per l’Associació Espanyola contra el Càncer.

La primera moció que presentaren els representants de MÉS per Porreres fou la proposta de senyalització, dignificació i protecció de la zona de fosses comunes relacionades amb la repressió feixista de la Guerra Civil del cementeri municipal de Porreres i per la instal·lació de les pedres de la memòria.

El regidor Tomeu Garí va començar la seva intervenció explicant les passes més importants que s’han fet a Porreres per dignificar la memòria de les víctimes de la repressió (la proclamació de Climent Garau Juan Marió com a Fill Il·lustre de Porreres, l’acte institucional anual de reconeixement de les persones que lluitaren per la II República, l’exhumació de les fosses del cementeri de Porreres, entre d’altres). Uns actes que sempre han rebut el treball i suport molt destacat del nostre partit. Seguidament, Garí va explicar que calia seguir endavant i va presentar els objectius principals de la moció. El primer, justificar la necessitat de mantenir en vigor la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics, és a dir, el no a la seva derogació, davant els missatges constants de l’extrema dreta per acabar amb la norma. El segon, que es reprengués la col·locació de les pedres de la memòria en record dels regidors del Front Popular assassinats durant la Guerra Civil. Aquestes persones eren: Miquel Ximelis Bisquera Cotó, Jordi Llaneras Llull de can Ferrer, Sebastià Ferrà Xamena Carraixet, Andreu Amegual Barceló Amengual, Rafel Sampol Cerdà Pastor Paula i Miquel Julià Nicolau Pa. A més d’una pedra pel dipositari de fons municipal, Bartomeu Vaquer Julià Picarola. I, en darrer lloc, complir amb la Llei de Fosses per tal de senyalitzar la zona de fosses comunes de la Guerra, tal i com marca la llei. La proposta fou aprovada amb els vots favor de tots els membres del consistori municipal (5 MÉS, 4 El PI i 4 PP). Després de la votació, el nostre regidor va agrair aquest fet i passà a llegir els noms dels regidors porrerencs represaliats durant la Guerra.

Seguidament es va passar al següent punt del ple que feia referència a la segona moció de MÉS, per la reparació, l’adequació i la dignificació de les voravies de la carretera Ma-5030, que va des del final del carrer Santa Creu fins el cementeri municipal. Tal com va explicar la nostra regidora Marta Escoda, la raó d’aquesta proposta és molt clara: el mal estat de les voravies que condueixen al cementiri, una zona molt transitada i plena d’edificis municipals i diferents negocis. Davant aquesta situació, Escoda va demanar que l’Ajuntament instàs el Consell de Mallorca a realitzar un projecte integral de reforma que repari, adeqüi i dignifiqui el camí i que a més, es tengui cura amb la reparació del paviment i les causes que motiven la seva alteració, el carril bici, l’enllumenat públic i el pas cap a la mesquita i benzinera, i a la vegada, que disposi de les mesures de seguretat i senyalització adequades per garantir la seguretat de les personesque han de transitar per aquesta zona carretera. La proposta de MÉS fou també aprovada amb els vots a favor de tots els regidors del consistori.

La tercera i darrera moció que vàrem presentar al ple fou per modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues). Tià Lliteres va exposar que amb aquesta proposta pretenem que es modifiqui l’ordenança de les “plusvàlues” perquè consideram que la seva aplicació actual al nostre municipi no és justa. Va explicar que en els casos de compravendes (canvi de propietat i titularitat) s’entén la lògica de l’aplicació d’aquest impost perquè s’ha produït un benefici a través de l’augment de valor. Però des de MÉS trobam que en els casos de canvi de titularitat produïts per herències o pactes successoris, no hi ha justícia fiscal, perquè el fet de rebre el terreny o casa mitjançant herència o donació (pacte successori) no suposa cap ingrés econòmic (i per tant, benefici econòmic) a la persona o persones que han provocat l’herència o el pacte successori, i per tant s’estaria cobrant un impost de forma injusta en no haver-se produït cap increment de valor que s’hagi de compensar. Un exemple: si una persona compra una casa a un desconegut, s'entén que aquest hagi de pagar la plusvàlua perquè està adquirint una casa que ha augmentat de valor i aquest impost precisament grava això. Però en canvi, si un fill rep una casa a causa de la mort d'un dels seus pares, consideram injust que s'hagi de pagar la plusvàlua perquè no hi ha hagut cap intercanvi de doblers.

En un primer moment, l’equip de govern no es volia comprometre a votar a favor la moció perquè considerava que la redacció els obligava a fer efectiva la mesura dins el 2024, i que això suposaria una pèrdua d’ingressos importants per les arques municipals. El portaveu de MÉS advertí que es podia afegir un punt que digués que «l’equip de govern es compromet a estudiar dins el 2024 aquesta proposta perquè sigui aplicada el 2025». Tothom hi va estar d’acord i així tots els grups (MÉS, el PI i PP) hi votaren a favor. Vàrem recalcar, però, que malgrat això suposi deixar d’ingressar doblers, des de MÉS pensam que és important corregir aquesta cobrament totalment injust. Si de cas, es poden reduir certes despeses innecessàries per compensar aquesta pèrdua d’ingressos, com podrien ser l’elevada despesa en sous polítics.

Seguidament es va passar a debatre dues mocions presentades pel PI. La primera per declarar diverses places de l’Hospital de Manacor de difícil cobertura. El nostre regidor va explicar que MÉS hi votaria a favor, atès que la nostra formació està d’acord amb aquesta reivindicació, i comparteix totalment la preocupació que genera la situació. I la segona, per a la creació de pàrquings dissuasius a la perifèria dels nuclis urbans. Tià Lliteres va informar que els representants de MÉS també hi votarien a favor, atès que compartim la importància de crear aquests aparcaments d’una forma més àgil i amb menys burocràcia sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits i es respectin unes normes lògiques, ja que no podem convertir els exteriors d’un poble en un cinturó d’aparcaments. Dit això, Lliteres va incidir en què l’Ajuntament també pot dur la iniciativa d’obrir nous aparcaments per mitjà d’un concurs públic per adquirir un terreny i posteriorment fer una modificació a les normes urbanístiques; o bé a la inversa, i que per tant no necessita que el Consell doni el permís per iniciar aquest tràmit. En definitiva, el nostre regidor va explicar, que si es vol, existeixen diferents solucions per posar en marxa un pàrquing públic a Porreres ara mateix.

El següents punts del ple feien referència a tres modificacions. La primera afecta a la Comissió de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Porreres. Es va proposar a Margalida Serra Melià com a nova membre de la comissió, en representació de les famílies de víctimes. Ocuparà el lloc de Bartomeu Tortella Garcies de can Marió. Els nostres regidors votaren a favor de la proposta. Agraïm el treball de Bartomeu Tortella i donam la benvinguda a Margalida Serra.

La segona modificació que es va votar és l’ordenança reguladora de la Convivència, Defensa i Protecció Animal a l’Entorn Urbà. En general, es tractava d’una adaptació a la nova Llei de Benestar Animal. La darrera modificació que es va dur a ple, fou l’actualització dels preus públics de l’escola d’estiu. Amb aquesta ordenança, l’Ajuntament de Porreres estableix el preu públic per la prestació del servei de l’Escola d’Estiu, que seguirà amb les tarifes de l’any passat gràcies a una subvenció del Govern.

La darrera part del ple es va dedicar a precs i preguntes. Com és habitual, els nostres regidors realitzaren un bon grapat de preguntes, amb la intenció d’informar a la ciutadania i explicar el dia a dia del funcionament de l’Ajuntament de Porreres, ja que és notable la manca d’informació en algunes àrees que gestiona l’equip de govern.

Tia Lliteres va començar la seva intervenció demanant sobre el canvi que afecta a la seu de l’Associació de Varietats Locals que ha passat de l’antiga residència a una de les dependències de la Biblioteca Municipal a causa de l’establiment dels serveis socials a l’edifici del carrer Sala. Lliteres va explicar que el canvi perjudicaals usuaris de la sala d’estudis. L’equip de govern va informar que és una mesura temporal i que habilitaran una sala adient amb flexibilitat d’horaris. En aquest sentit, cal dir que els usuaris que vulguin utilitzar la sala els dematins s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament de Porreres. Ens preocupa enormement que el tema de la biblioteca segueixi sense ser una prioritat per l’equip de govern.

La següent pregunta fou sobre l’estat de tramitació de la RLT i el procés d’estabilització del personal de l’Ajuntament. Ens informaren que s’està fent feina per tal de solucionar la tramitació definitiva. Pel que respecta a l’estabilització, ens varen dir que el personal laboral encara no ha estabilitzat. Esperem que es solucioni ben aviat, per la tranquil·litat dels treballadors/es municipals.

Dins l’àmbit de Cultura i Patrimoni, el nostre regidor Tià Lliteres va demanar sobre el començament de les obres de restauració i rehabilitació del Molí d’aigua del Pont. Lliteres va afegir que segons havíem pogut llegir a la premsa (i no per cap canal oficial) començaran pel mes de juny. La regidora de cultura va afirmar que s’iniciarien a mitjans de juny perquè és una intervenció necessària. Cal recordar que la rehabilitació del Molí del Pont no ve d’ara, és una petició que va fer MÉS al gener de 2021 (quan l’Ajuntament ni sabia si els terrenys eren seus) i que part de l’estructura es va esboldregar el mes d’agost de 2023. Seguidament, Tià Lliteres va demanar sobre la reparació del Pou de la Dama, que va rebre pintades a la seva estructura de marès i també una forta sacsejada a causa d’un cop d’un camió. La regidora va informar que una restauradora que treballa en el projecte arqueològic de Porreres ha realitzat un informe de rehabilitació i que a hores d’ara, està en mans de les assegurances. Esperem també que no es torbin en aquest tema. Finalment, Lliteres va demanar sobre la previsió de publicació de les Jornades d’Estudis Locals, ja que les dues darreres edicions encara no han sortit. La regidora va informar que el retard és degut a problemes amb la impremta. Vàrem demanar que s’acceleri quan més aviat, millor, per respecte a les persones que hi han publicat.

Pel que respecta a temes relacionats amb la circulació i seguretat vial, el nostre regidor Tià Lliteres va plantejar una sèrie de preguntes. La primera, sobre les queixes de veïnats del carrer Pou Florit a causa de les velocitats dels cotxes que circulen per aquesta via. La batlessa va afirmar que no els ha arribat cap tipus de queixa, però que si arriba ho tendran en compte. Seguidament va demanar si l’Ajuntament ha rebut resposta del Consorci de Transports per tal de modificar l’accessibilitat de l’aturada de busos de la ronda Estació. La batlessa va contestar que de moment no han rebut cap tipus de resposta. En darrer lloc, Tià Lliteres va repetir que és necessari modificar el cartell de “minusvàlids” que es troba a la Placeta de l’Església per un que digui: “reserva d’estacionament per persones amb mobilitat reduïda” o senzillament amb el símbol internacional. La batlessa va informar que es tendria en compte.

També vàrem demanar quan es publicaria el contracte per desbrossar els camins públics i per posar el servei de consergeria, manteniment i vigilància a Ses Forques. Sobre el primer, s’ha de dir que va sortir l’endemà del ple; i sobre el segon, ens varen avisar que encara hi estan fent feina.

La darrera pregunta que sol·licitàrem a l’equip de govern és que tots els cartells d’activitats promogudes per l’Ajuntament de Porreres i qualsevol dels seus serveis es publiquin en la nostra llengua. Creiem que és important i que el suport a la llengua és imprescindible. Això ho vàrem dir perquè puntualment ha sortit algun cartell del Casal Jove en castellà.

Podeu veure el Ple gràcies a Porreres Televisió seguint aquest enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=HXVf03E1PcY&ab_channel=PorreresTV