El nostre grup es va abstenir a la votació del text provisional de les normes urbanístiques per no estar d’acord amb tot un seguit de temes importants (equipaments, aparcaments, zones verdes...); a més, vàrem fer suggeriments per millorar el contracte públic de l’escoleta  i també del reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament. Per acabar, vàrem exigir arreglar els desperfectes del part de la Plaça del Molí de n’Amengual, i millorar la visibilitat dels aparcaments per discapacitats.

Dia 23 de maig es va celebrar el tercer ple ordinari d’enguany que va començar amb la lectura de la Declaració institucional en defensa dels drets de la infància i adolescència en l’àmbit dels mitjans de comunicació. En segon lloc, es va posar damunt la taula l’aprovació provisional i la resolució d’al·legacions del text refós de les normes subsidiàries. Traduït en un llenguatge més entenedor, això va implicar votar el text definitiu de les noves normes urbanístiques de Porreres, incloent les respostes a les darreres esmenes que s’hi varen presentar (gairebé totes del nostre grup, MÉS). Els regidors ens vàrem abstenir. Vàrem argumentar que, tot i que el setembre de 2020 votàrem en contra dels annexos (un conjunt de documents urbanístics fruit de modificacions que havia hagut de fer l’Ajuntament, i sobre el qual nosaltres vàrem fer les al·legacions perquè no hi estàvem d’acord) enteníem que ara es votava una cosa més global i que no volíem fer un vot en contra del total de les normes urbanístiques perquè hi ha coses que creim que són positives. Tampoc podíem votar a favor perquè d’aquelles al·legacions que vàrem fer, no se n’ha acceptat cap ni una. Les discrepàncies segueixen sent, bàsicament, en la distribució de les zones verdes i d’alguns equipaments, així com la conformació concreta de les unitats d’actuació (per nosaltres, impossibles d’executar i que per tant no són cap solució). Està clar que defensam models diferents.

Seguidament, es va aprovar provisionalment la resolució d’al·legacions al projecte de modificació urbanística que afecta els terrenys per l’ampliació de l’IES Porreres. Ja vos hem informat en diverses ocasions que és un tema molt important i, per aquest motiu, hi votàrem a favor. Esperem que el més aviat possible es puguin adquirir els terrenys i començar a redactar el projecte d’ampliació de l’IES Porreres, pitjarem perquè surti endavant.

L’equip de govern ens va dur a votació una modificació del Reglament d’honors i distincions, en el qual nosaltres vàrem presentar diverses esmenes. El nou document inclourà, per primera vegada, els títols de Filla Il·lustre, Filla Predilecta i Filla Adoptiva. En aquest sentit, vos volem informar que s’han iniciat les passes per a la proclamació com a Filla Il·lustre de Porreres, la catedràtica d’Història Medieval, la Dra. Maria Barceló Crespí. L’expedient anirà a càrrec de la historiadora i docent, Maria Antònia Nicolau Rosselló. Un reconeixement més que merescut. A banda d’aquesta destacada notícia, férem la següent esmena: que la medalla del poble de Porreres a l’esperit esportiu que s’ha inclòs al nou reglament, fos també per premiar i reconèixer la difusió i promoció de la cultura i la investigació científica, esmena que fou aprovada.

Altres punts importants que es varen tractar foren l’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 29 reguladora del preu públic per espectacles i actuacions culturals, que servirà per poder posar el preu a les entrades de concerts o actuacions contractats per l’Ajuntament, depenent del cost que tengui dit espectacle pel consistori. Volem aprofitar en aquest sentit que el setembre de 2019 vàrem demanar (i la moció va sortir aprovada) que es creàs una taxa pel lloguer per l’ús privat del Parc de N’Hereveta, quan empreses de fora ho vulguin utilitzar. L’objectiu era fer pagar un preu que compensi les despeses ocasionades per l’esdeveniment. En aquest sentit, veim que es van fent altres ordenances però que aquesta, ha quedat en el tinter.

Pel que fa a l’aprovació del contracte del servei d’educació infantil (0-3 anys), Tià Lliteres va comentar una sèrie de coses que per nosaltres millorarien el contracte d’aquest servei públic, i s’aconseguí que algunes s’incloguessin als documents finals, cosa que volem agrair. La primera, la inclusió de la sol·licitud expressa d’emissió del certificat de delictes sexuals. I la segona, la valoració especifica del Pla de formació dels docents com a element per augmentar la puntuació de qui vulgui presentar-se. És molt important afegir que també vàrem incidir amb la importància que s’incorporàs la possibilitat de millorar els sous de les mestres de l’escoleta per damunt del conveni, però sembla que hi ha legislació que ho dificulta. És una  llàstima però seguirem fent feina amb aquest sentit. El contracte tendrà una durada de dos anys i es podrà allargar fins un total de 5.

Tot seguit, es varen aprovar les dues festes de Porreres pel 2023. Seran el dia de Sant Roc i el dia de Sant Esteve, segona festa de Nadal. Es va aprovar també l’acord d’estabilització per a la reducció de la temporalitat entre els treballadors públics de l’Ajuntament. El nostre grup s’hi va abstenir ja que és un procés complicat i no vàrem rebre cap informe que explicàs com havia anat la negociació amb els representants sindicals, ni cap altra informació per escrit. Les places hauran de sortir a concurs o concurs-oposició abans del 31 de desembre de 2022, com marca la llei que promou aquest procés. En total, són 17 places que surten a concurs, i 2 a concurs-oposició. Hem dit i repetit mil vegades que aquest procés, sense una Relació de Llocs de Feina creada, és perillós i pot conduir a problemes en el futur immediat.

El PP va presentar una moció de suport i defensa de la caça a Mallorca. El nostre grup va plantejar unes modificacions que no foren acceptades, per tant, votàrem en contra perquè era una moció que utilitzava falsos arguments amb l’objectiu d’aparentar el suport a la caça. MÉS per Porreres i MÉS per Mallorca estan a favor de la tasca del sector de la caça (molt important per la biodiversitat), sempre ho hem demostrat quan hem governat, com ara feim al Consell de Mallorca. Dit això, s'ha de dir que hi ha d’haver un equilibri per protegir espècies amenaçades fins que aquestes puguin recuperar la seva població, i sabem que el sector de la caça està d’acord amb aquesta consideració. És necessari posar-se d’acord en actuacions generals, sigui prohibir o permetre.

Tot seguit, el PP presentà una altra moció demanant la suspensió temporal del cànon sobre abocament  i incineració de residus de les Illes Balears. També votàrem en contra perquè pensam que els imposts ambientals són necessaris, és a dir, "qui contamina ha de pagar”. És necessari complir amb la Llei de residus, pionera en tot Europa, perquè d’aquesta manera, els ajuntaments que facin una bona gestió dels residus (bossa vermella), pagaran molt menys, i repercutirà en el bé de la ciutadania. No podem donar suport a la propostes del PP perquè amb l’excusa de la "suspensió temporal" el que realment desitgen és que no es dugui mai a la pràctica, i que per tant no puguem seguir lluitant contra el canvi climàtic. Recordem també que l’impost és finalista, és a dir, retornarà als ajuntaments perquè millorin la seva gestió de residus. Curiosament, el PI estava d’acord amb el nostres arguments però va votar a favor de la moció, i per tant va prosperar. Amb això, es posicionen amb la idea de, si el poble genera més residus, haurà de pagar més (cosa que repercutirà negativament en la ciutadania). Així, no avançam!

Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, tornàrem a recordar a l’equip de govern –i ja fa un caramull de vegades– la necessitat de convocar la comissió d’igualtat per fer el seguiment del Pla d’Igualtat, així com la de circulació. Veiem que s’estan prenent decisions que afecten a la circulació del poble, sense que els nostres regidors hi puguin participar aportant idees ni arribar a consensos abans d’implementar mesures. És cert que l’equip de govern pot fer el que consideri perquè per això governen (com bé es va encarregar la batlessa de recordar-nos), però nosaltres consideram que si aquestes comissions no són útils per consensuar mesures, no serveixen. L’única que sí que funciona bé és la de Memòria Històrica.

Seguidament demanàrem com està la situació del plecs de la licitació del contracte de l’enginyer, aparellador, arquitecte i assessor jurídic municipals. El regidor Jaume Martorell va informar que la documentació estaria llesta pel mes de juny, i es podria treure el concurs públic. Tot seguit, el nostre regidor, Tià Lliteres va demanar quin criteri es segueix pel que fa a la normativa del tancament de finques rústiques que confronten amb camins públics (per la necessitat o no de fer-se enfora del camí). Ens varen dir que en parets ja existents que s’arreglin, no fa falta moure res, i en els casos de noves parets, s’han de comptar 4 metres des del centre del camí.Una segona pregunta fou sobre el tancament de la Plaça de la Vila: el nostre grup no criticà la mesura, però vàrem dir que seria necessari convenir un horari de matí en què la plaça romangui oberta amb la finalitat que el personal que subministra els productes als restaurants, bars i botigues puguin descarregar. Una proposta que consideram indispensable, i que es va veure bé per part de l’equip de govern.

Per acabar el torn de preguntes, MÉS per Porreres va exposar la necessitat de deixar més visible (i repintar) l’aparcament per discapacitats que hi ha davant l’Ajuntament i va sol·licitar el canvi immediat del mobiliari del parc de la Plaça del Molí de n’Amengual, atès que està en condicions absolutament perilloses pels infants i a la vegada, que se millori la seva il·luminació i la dels seus voltants.

Porreres Televisió no va poder venir a enregistrar el Ple perquè no es va pensar a avisar-los, per això no hi ha cap gravació d’aquesta sessió.