Al ple que es celebrà el passat dia 26 de juliol, els regidors de MÉS per Porreres vàrem presentar dues mocions que varen sortir aprovades per tots els partits, menys el Partit Popular. A l’apartat de precs i preguntes vàrem fer una sèrie de peticions sobre temes diversos com per exemple l'ampliació de l'IES Porreres, el Polvorí i altres, que us explicam en aquesta crònica.

En primer lloc, vàrem votar a favor dels documents urbanístics definitius que han de permetre l’execució del darrer tram de la ronda que enrevolta el poble. Si bé és cert que aquests documents es varen aprovar inicialment al ple de juny de 2020, havien de passar pel Consell de Mallorca perquè aquest hi donàs el vistiplau. Ara, amb les esmenes introduïdes, el document passa a dependre únicament de l’aprovació final del Consell, perquè finalment es puguin executar les obres. Vàrem demanar com es trobava la qüestió de l’expropiació dels terrenys, però sembla que encara no està resolt. La nostra opinió és que s’ha d’avançar en aquest tema perquè quan estigui tot preparat per les obres, no s’hagi de dependre dels terrenys. Aprofitàrem finalment per comentar que seria molt positiu que el conjunt hidràulic de la sínia, la síquia i el molí d’aigua del Pont, es destaquin com a elements patrimonials en el que serà la nova entrada del poble venint de Vilafranca, com ja havíem demanat el juny de 2020 abans que cap altre partit recordàs que allà s’hi troba el molí d’aigua del Pont.

Avançant-nos al’apartat de precs i preguntes, vàrem mostrar la nostra preocupació davant el problema sistèmic de la pobresa infantil, que – sense tenir en compte dades de serveis socials – segons les darreres dades, és d’un 30’6% al nostre municipi. Correspon a administracions supramunicipals ajudar a canviar el model, garantir feines estables i ben remunerades per evitar situacions familiars de vulnerabilitat.

Pel que fa a les inversions, comentàrem que ens preocupa el tema de l’ampliació de l’IES Porreres, que ara està pendent que la documentació torni del Consell per aprovar-la definitivament. L’equip de govern no ens va donar cap resposta que aclarís dubtes quan vàrem demanar per l’expropiació dels terrenys, senzillament es limità a informar que no es pot iniciar el tràmit fins que la documentació urbanística estigui aprovada definitivament, informació que ja sabíem.

Aprofitam per informar que ja ha sortit a concurs públic les obres de reforma del Centre de Dia de Porreres a l’antiga residència del carrer Sala, finançada per la Conselleria d’Afers Socials de Fina Santiago (MÉS). Al mes de setembre, s’adjudicarà, perquè les obris puguin començar abans d’acabar l’any.

En quan a les reformes dels carrers Sala, Cerdà i ronda Alcassor, se’ns va dir que s’està preparant tota la documentació pertinent i que els projectes aniran sortint per l’ordre en què hem esmentats els vials. Les fonts de finançament són diverses: per una part, es destinaran fons propis de l’Ajuntament, i per l’altra, es rebrà finançament del Consell de Mallorca, i també dels fons «Reactiva» (fons on hi contribueixen ajuntaments, Consell i Govern autonòmic).

Des que fa uns mesos el PI de Porreres anuncià per les xarxes socials que sol·licitava al Consell de Mallorca fer del Polvorí del Puig d’en Femella un casal de colònies – proposta que ens sembla molt encertada – hem pogut corroborar que en cap moment s’ha traslladat aquesta proposta a les institucions de Consell i Govern que s’encarreguen de gestionar i promoure casals de colònies al nostre país. És curiós aquest fet, ja que tant al Consell com al Govern, els principals responsables de joventut i lleure són càrrecs de MÉS per Mallorca, entre els quals el nostre regidor i coportaveu Tià Lliteres. Per tant, interpretam que es tracta d’un «brindis al Sol» i que l’equip de govern prefereix els titulars a la negociació efectiva per saber definitivament què vol fer amb el Polvorí. Nosaltres ho tenim clar, aquest espai no es pot seguir desaprofitant.

Seguidament vàrem aprofitar per comentar que hem sabut que hi ha hagut moviments de terra al voltant de l’abocador il·legal de la pedrera de Son Moranegrí, i demanàrem al regidor Jaume Martorell que investigàs el tema per conèixer els motius d’aquests moviments. De la mateixa manera, informàrem que a mitjans juliol vàrem registrar una pregunta per escrit sobre tancaments de parcel·les al polígon 14 (on estan situades les graveres de Monti-sion i Son Amat), ja que ens han arribat diverses informacions que una de les explotacions ha procedit a tancar la seva propietat entrant i tancant dins propietats adjacents, i fent-ho amb materials no permesos dins zona ANEI. Restam a l’espera de l’investigació que hauria de fer l’Ajuntament a fi d’aclarir els fets.

En quan als contractes públics, ens varen dir que el servei de dinamització juvenil es traurà a concurs a finals d’any, de la mateixa manera que ho faran amb el servei de neteja de tots els edificis municipals, inclòs l’Escola Nova, que mantindrà el servei de neteja els dematins per mor de la COVID-19. També s’espera treure a concurs la gestió de la piscina municipal aquest proper mes de setembre, fet que permetria la subrogació dels treballadors que tenia Algalia com a empresa concessionària del servei. Vàrem expressar que serà difícil poder mantenir un servei de qualitat si l’Ajuntament no aboca més recursos a la instal·lació, fet que alhora minvarà la capacitat econòmica en altres àmbits: aquest és el preu de tenir instal·lacions que no podem mantenir així com toca.

S’ha de dir que ja s’ha adjudicat el contracte pel desbrossament de camins, després de tenir durant setmanes l’estat de molts camins en una situació absolutament lamentable – fet que no s’ha arreglat del tot encara. Aprofitàrem per dir que seria interessant posar senyals de límits de velocitats als camins públics del municipi, així com elements reductors de velocitat. Finalment, l’equip de govern ens va dir que a finals d’any té previst treure al públic les ajudes municipals a ramaders porrerencs, unes ajudes necessàries i que esperem que tenguin bona acollida.

Pel que fa a les mocions, les nostres tractaven els següents temes: facilitar l’accés a la banca a la gent gran, protegir els llocs de treball i garantir la presència d’oficines bancàries al poble; i la  defensa del servei públic de Correus. Sobre el primer tema, vàrem plantejar la necessitat que el Govern d’Espanya declari els serveis de caràcter financer i bancari com a servei públic, que les entitats financeres mantenguin els llocs de feina amenaçats pels ERO, i que les entitats financeres reforcin els recursos per a poder oferir un servei adequat, durant tot el seu horari d’oficina, per a cobrir les necessitats dels usuaris, especialment de la gent gran, molt afectada per la bretxa digital i garantir la presència d’oficines bancàries al poble de Porreres.

Pel que fa a la segona moció, en vista de la proposta que fa l’Estat de privatitzar lentament un servei públic com Correus, vàrem plantejar que l’Ajuntament exigeixi garantir la prestació dels serveis postals i la seva permanència al nostre municipi, afrontar la cobertura dels llocs de feina suprimits a l’oficina de Porreres, mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou personal, i finalment assegurar la prestació del servei postal 5 dies a la setmana. Les dues mocions foren aprovades. Per acabar, el PSOE presentà una moció contra l’extrema dreta a la qual vàrem votar a favor.

El Partit Popular, que segueix en la seva tònica d’ignorar els problemes dels porrerencs i porrerenques, no va votar a favor a cap de les tres mocions. Es veu que no els preocupa que deixem de tenir un servei públic de Correus o que les famílies afectades per les fusions bancàries puguin perdre la feina, fet que repercuteix negativament amb l’atenció bancària de la població en general i de la gent gran en particular.

Durant el ple, es va sotmetre a votació la modificació dels estatuts de l’empresa municipal, una acció que demanàvem des de feia més d’un any i mig ja que els representants de l’empresa pública no s’havien actualitzat des de feia 12 anys i això impedia que els comptes de l’empresa quedassin registrats al Registre Mercantil, per una clara deixadesa de funcions de l’empresa que gestiona aquest tema en nom de l’Ajuntament, i per la falta de revisió de l’equip de govern. Finalment, s’ha posat fil a l’agulla en aquesta qüestió.

Un altre dels temes que es tractà va ser la delegació de la promoció turística a la Mancomunitat del Pla de Mallorca, proposta del batle de Montuïri Joan Verger (MÉS), proposta que vàrem votar a favor perquè creim que és positiu ajuntar forces perquè la feina sigui més profitosa i menys competitiva entre municipis propers.

També destaca l’aprovació del conveni amb el Consell de Mallorca per implantar el «Sistema Jove» al conjunt de pobles format per Algaida, Montuïri, Vilafranca i Porreres. Consisteix en un pla pilot ideat per la Direcció Insular de Joventut i Participació (gestionada per MÉS per Mallorca) amb la finalitat de dotar d’un tècnic de joventut en aquests municipis perquè contribueixi a planificar les polítiques, plans i programes destinats a la joventut. És una gran notícia que un tècnic pugui ajudar a enfortir les polítiques de joventut al nostre poble, fet que fa molta falta i que necessita de participació de la ciutadania en general i dels joves en particular.

Es donà compte del Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua que té per finalitat actuacions sobre l’ús de l’aigua en situacions d’alerta i sequera eventual i les mesures que cal aplicar en relació amb l’ús del domini públic hidràulic. Es va posar a la nostra disposició un informe sobre la situació de les extraccions del Pou de Porreres i les dades sobre el percentatge de pèrdues d’aigua a la xarxa, que els darrers anys s’han anat mitigant gràcies al pla de sanejament de les canonades de clavagueram. Vàrem remarcar també que són molt importants les campanyes de conscienciació ciutadana per fer front a la sequera, en aquest sentit pensam que l’Ajuntament de Porreres hauria de posar en marxa campanyes de sensibilització de l’ús responsable de l’aigua en temps de normalitat. No cal esperar situacions de prealerta, alerta o d’emergència.

Finalment, vàrem votar a favor de la proposta de pròrroga de les subvencions «Reactiva»per paliar els efectes negatius de la crisi provocada per la COVID-19 al món empresarial, amb la finalitat que es puguin presentar més empreses de les que ho han fet fins ara. Vàrem recordar la necessitat d’informar bé a tothom en aquest sentit, perquè se’n pugui aprofitar el màxim número de persones.

No vàrem desaprofitar l’ocasió per recordar a l’equip de govern que els regidors/es d’oposició també som representants del poble de Porreres i que consideram un greuge que no se’ns informi ni se’ns convidi a les visites institucionals, com varen fer amb les visites a les obres de l’Escola Nova i del Polígon Industrial.

Gràcies per llegir-ho i salut!