La proposta, presentada a inicis de legislatura, es va tornar a parlar breument al darrer Ple. Els regidors de MÉS vàrem insistir en la necessitat de cobrar una taxa per part de l’Ajuntament pel lloguer d’aquest espai, amb l’objectiu de cobrir despeses generades per l’ús privat (i per tant, lucratiu) d’aquest espai públic. Per suposat, aquesta taxa NO es cobraria ni a entitats ni a particulars porrerencs.

Podeu veure la sessió plenària aquí, gràcies a Porreres Televisió: https://www.youtube.com/watch?v=NTphskKMxKU

El passat dilluns dia 26 de setembre de 2022 es va celebrar un dels plens més curts de la legislatura, tot i això, els nostres regidors feren escoltar la nostra veu.  La sessió ordinària va començar amb una declaració institucional que va fer arribar l'Associació contra el Càncer referent als espais sense fum. L’equip de govern va proposar que aquest espai fos la Plaça de n'Amengual. Des de MÉS per Porreres vàrem pensar que tant aquesta com la Plaça d’en Móra podien ser espais adients, ja que a més, són zones amb parcs infantils. Finalment es va aprovar que fos la Plaça de n’Amengual, devora el CEIP Climent Serra Servera.

El segon punt del ple feia referència a una modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24 reguladora en l'escola d'educació infantil per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil d'acord amb el Decret llei 8/2022. Tal com fan la majoria d'ajuntaments, aquest canvi suposarà la suspensió de les quotes que paguen les famílies pels infants de2-3 anys, des del mes setembre d’enguany fins el juny de 2023, de les 9 a les 13 hores (és a dir, que ni el menjador escolar ni l’escoleta matinera entren dins la gratuïtat). L’Ajuntament de Porreres avançarà els doblers als responsables de la cooperativa Sa Sitra. Al cap d’uns temps no massa llarg, el Govern Balear tornarà les quantitats avançades. Els regidors de MÉS hi votàrem a favor, indicant que aquest acord és una passa per la gratuïtat de l’educació infantil, clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. La portaveu Maria Rosa Juan Moll va acabar la seva intervenció afegint que és summament necessari seguir pressionant perquè el més aviat possible, l’educació infantil sigui gratuïta en tot el seu conjunt, i que també es facilitin els tràmits als ajuntaments, per tal que les ajudes arribin abans de començar el curs.

En el tercer punt, es va debatre l’adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de la FELIB. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) va confeccionar un conveni-marc de compra d'energia verda. Bàsicament l’acord era si l’Ajuntament de Porreres s’adheria al conveni de l’empresa adjudicatària -Endesa Energia SAU- per un període de6 mesos. El contracte acaba el 31 de desembre de 2022. El motiu d’aquesta curta vigència és a causa dels alts preus actuals de l’energia, i la previsió que aquests puguin baixar més endavant, per tant, existeix la possibilitat de fer una altra subhasta que millori els preus. La regidora Maria Rosa Juan Moll va anunciar el vot a favor de MÉS, però va afegir que el model que preferíem era contractar amb alguna cooperativa d’energia elèctrica renovable que permetés avançar també en l’autoconsum pels edificis municipals. D’aquesta manera, pensam que deixaríem de donar suport a aquestes grans elèctriques que cada dia ens xuclen la butxaca a tota la ciutadania.

Seguidament es va passar a l’aprovació d’una subvenció directa nominativa a l’Associació de Comerciants i Empresaris de Porreres. Els nostres representants hi votaren a favor, atès que ens sembla molt bé que s’hagi tornat a posar en marxa aquesta campanya que té la finalitat de reactivar l’economia del municipi i augmentar les vendes en els comerços i empreses de Porreres. La partida pressupostària passarà de 7.000 a 8.000 euros, com vàrem demanar nosaltres el 2021, i suposarà la posada a disposició de la ciutadania de 400 vals de compra per un import de 20 euros per utilitzar als comerços de Porreres, entre el 14 de novembre fins al 9 de gener de 2023. Una iniciativa que mou l’economia local!

Seguidament, l’equip de govern informà d’unes ajudes que han creat per a activitats innovadores i emergents a través del Xec d’Innovació. Aquesta proposta que no va anar a votació consisteix en unes ajudes per dur a terme activitats innovadores i emergents dins les empreses que desenvolupin la seva activitat al municipi de Porreres, amb temes com la digitalització o investigació amb objectius empresarials. L'import del xec pot arribar fins al 75% de les despeses subvencionables amb el límit màxim de 7.000 euros per empresa beneficiària, amb un màxim de 2 persones beneficiàries. És a dir, l'import total de la dotació pressupostària per a la dita subvenció serà de 14.000 euros.Segons va dir la batlessa, és només una prova. Mentrestant, però, segueixen sense convocar-se les subvencions al sector ramader, que ja s’havien pressupostat el 2021. Creim que són compatibles les dues coses.

A l'apartat de les Juntes de Govern (factures), vàrem fer arribar una pregunta relacionada amb una moció que MÉS va presentar a inicis d’aquesta legislatura sobre la proposta de posar un preu de lloguer per a empreses privades, que no siguin de Porreres i que vulguin utilitzar el Parc de n’Hereveta per fer-hi esdeveniments. La nostra proposta era (i és) que existeixi un preu públic, bàsicament per cobrir despeses fruit de l’ús privat d’aquesta instal·lació. En aquest sentit, demanàrem a l’equip de govern si tenien calculada la despesa de neteja o electricitat que comporta cedir aquest espai, o si l’Ajuntament ha hagut d’assumir alguna altra despesa pels esdeveniments celebrats, com per exemple el recent Festival de s’Embat. La regidora de festes, Miquela Bordoy, ens va contestar que aquesta vegada els serveis de neteja i seguretat eren assumits per l’empresa, però no així la il·luminació ni l’ús del parc. Tot seguit ens va informar que no s’havia fet feina amb calcular els costos d’ús del Parc de n’Hereveta i ho justificà dient que durant la present legislatura hi havia hagut poca demanda. La nostra opinió és la mateixa que a principis de legislatura: les empreses que vulguin utilitzar n’Hereveta per treure’n un rendiment (ben legítim), ho han de fer abonant un lloguer en concepte d’utilització privada d’espai públic, despesa d’enllumenat i aigua, així com de neteja i seguretat.

A l’apartat de precs i preguntes, el regidor Tià Lliteres va demanar quines millores tenia previstes fer l’empresa concessionària de la gestió de la piscina municipal, ens varen contestar que ara estan fent feina en la renovació de la sala fitness, en les humitats dels banys femenins, així com en altres qüestions. La batlessa va dir que la piscina havia millorat la seva comunicació amb la ciutadania: tot sigui dit, amb un bilingüisme un tant ridícul i impropi d’una instal·lació pública (això ho deim nosaltres). Seguidament va preguntar sobre l’estat de les obres del carrer Sala, tant pel que fa a les mides i l’execució de les voravies, com també als terminis d’execució. El regidor Jaume Martorell va explicar que a mitjans mes d’octubre les obres estaran finalitzades. A més, va afegir que les mides de les aceres –que han generat algunes queixes de veïnats- s’han revisat i compleixen amb la normativa prevista.

Una altra pregunta que va plantejar el nostre regidor fou com es troba, a dia d’avui, el procés d’estabilització del personal de l’Ajuntament de Porreres. L’equip de govern va contestar que està pendent del Consell, que ha de redactar les bases. Per tant, és un tema important que segueix sense resoldre. Seguidament, Tià Lliteres va fer arribar a l’equip de govern una proposta de veïnats de Porreres que demanen que s’estudiï la possibilitat de substitució dels focs artificials per algun altre tipus d’espectacle amb menys impacte acústic. En aquest sentit, podem dir que hi ha bastants ajuntaments que han deixat de fer els focs per aquest tema i pel seu elevat cost. Com sempre els nostres representants fan arribar al ple les preguntes que ens demana la ciutadania.

La darrera pregunta que sol·licitàrem a l’equip de govern fou informació sobre la proposta que ha fet l’equip de govern pel carrer Sant Felip d’establir un canvi mensual de zona d’aparcament. El regidor Jaume Martorell va explicar que s’han fet consultes entre els veïnats dels carrers també als carrers Nou i del Vent, en el mateix sentit. Nosaltres pensam, pel carrer Sant Felip,que era més important demanar sobre la necessitat que aquest carrer sigui d’un únic sentit. I recordam que aquests tipus de consulta fets amb un paper fotocopiat i sense cap control de números de vot, no tenen les garanties suficients: cal millorar aquestes consultes a la ciutadania, que sens dubte són una opció ben lloable.

Moltes gràcies per llegir sobre la nostra feina!