El passat dia 22 de gener es va celebrar el primer ple ordinari del 2024. El primer punt i més important de la sessió fou l’aprovació dels pressuposts corresponents al 2024, als quals MÉS s'hi va oposar perquè no són uns pressupostos participatius ni participats. Durant el ple, MÉS també demanà l'ampliació de l'aparcament de la Plaça de Toros.

Cal dir que els pressuposts són molt importants perquè és el principal instrument de planificació econòmica d’un Ajuntament i que la seva aplicació afectarà -positivament o negativa- a tota la població. Per això, després de l’exposició de l’equip de govern, el nostre regidor i portaveu Tià Lliteres va fer una valoració dels comptes municipals, indicant la manca de temps per revisar tota la documentació. Tot i aquest fet, dies abans del ple, el nostre grup de coordinació juntament amb els nostres regidors vàrem fer una repàs exhaustiu de tots els documents.

Un primer aspecte que va destacar el nostre grup municipal és que els pressuposts que va presentar l’equip de govern són una còpia de l’anterior, el qual ja tenien bastantes deficiències, i que no arreglaven cap dels temes importants que té pendents el nostre poble. Seguidament, Tià Lliteres va reclamar que els pressuposts han de ser una prioritat i s’han d’aprovar abans d’iniciar l’exercici pressupostari, i fer-ho d’una forma participativa, involucrant a la ciutadania i al grup de l’oposició. Qüestions que any rere any no es compleixen: no hi ha temps suficient per fer propostes treballades, han desaparegut els pressuposts participatius i manca una visió de futur. Des MÉS per Porreres no ens agrada aquesta situació, ni tampoc l’actitud servil del PP, que des de que governa amb el PI ha canviat en moltes ocasions el seu missatge. Es veu que el canvi de banda també els ha fet canviar la visió de les coses.

Seguidament el nostre portaveu va exposar que la nostra formació considerava que tot i les mancances, hi havia punts positius com la creació d’una plaça d’oficial de policia, que els regidors de MÉS per Porreres ja vàrem demanar l’any passat i a la qual s’hi va oposar a l’anterior equip de govern format pel PI i el PSOE. Altres aspectes positius són la creació de la plaça d’arquitecte municipal, més que necessària, i l’augment de pressupost de la Fira de l’Albercoc. Pel que respecta als punts negatius, segueix l’augment de la partida de festes i les inversions no estan a l’alçada de les necessitats per garantir el benestar dels veïnats de Porreres, i tampoc són clares ni realistes, com ja s’ha demostrat aquests darrers anys en els que es pressuposten moltes coses que no se s’acaben fent. Tià Lliteres va afegir que s’ha perdut una bona oportunitat d’establir una taxa pública per l’ús de n’Hereveta per part d’empreses o entitats de fora poble, que serviria com a ingrés almanco per cobrir les despeses de l’ús d’aquest recinte, com hem defensat diverses vegades.

En darrer lloc, Tià Lliteres va insistir -i no és la primera vegada- que l’augment dels sous de l’equip de govern està absolutament sobredimensionat. Des de MÉS per Porreres no entenem que hi hagi d’haver dos sous de batlessa al mateix temps, que suposa un augment de 80.000 € respecte l’any passat (més la seguretat social). A aquests, s’ha d’afegir les dues dedicacions parcials de dos regidors de l’equip de govern que suposen 30.000 € més; en total, 120.000 € en sous. Sembla que la pujada d’impostos que es va aprovar en el transcurs del ple i que tractarem més endavant ve per aquest motiu.

En resum, MÉS per Porreres va votar en contra dels pressuposts perquè no aporten les solucions que nosaltres consideram necessàries, els sous polítics de l’equip de govern són absolutament excessius, i sobretot, perquè no se’ns ha oferit la possibilitat real de participar d’aquests pressuposts, ni a nosaltres ni a la ciutadania.

El segon punt de la sessió va tractar de la modificació ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). En aquest punt, Tià Lliteres va començar la seva intervenció dient que no estam d’acord amb l’increment d’aquest impost perquè no li veiem el sentit i sobretot no ho consideram just. En primer lloc va indicar que no ens semblava lògic que després d'haver obtingut un important augment dels ingressos d’aquest impost durant l’exercici anterior (de 250.000 a 378.000 euros), ara es modifiqui i s’augmenti, amb el perjudici que això suposa per a la gent treballadora i a la classe mitjana. La inflació d’aquests darrers anys ha afectat molt a la butxaca de la gent, i fer obra és molt complicat. Tià Lliteres va incidir que no era el moment d’aplicar noves taxes, que arriben a un augment de fins al 60%. Aquest fet no ajuda a la gent que vol fer una obra a caseva.

Lliteres va recriminar als representants del PP que durant la campanya haguéssin promès abaixar impostos en el seu programa electoral i ara facin tot el contrari. Ni baixada d’impostos, ni facilitar les coses als nostres veïnats, ni bonificacions d’aquest impost pels joves (com proposàvem nosaltres la legislatura passada i que el PP hi estava d’acord), ni res de res. Tenim un equip de govern que enlloc de donar llum, dona fum.

El tercer punt va tractar sobre la modificació ordenança fiscal de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques. És un punt que va lligat amb l’anterior. El nostre regidor Tià Lliteres va explicar que no existia un informe econòmic que estudïi els possibles costos que li representa a l’Ajuntament de Porreres l’atorgament d’una llicència urbanística. Per la qual cosa, MÉS per Porreres va votar en contra, ja que la proposta de progressivitat i d’augment de la quota tributària no té el fonament adequat. Tià Lliteres va afegir que si la intenció era obtenir més doblers per pagar places de tècnics, existeixen altres possibliltats i no és necessari que recaiguin sobre la ciutadania, que paga molt per aquests conceptes específics.

Després es va parlar de la modificació de l’ordenança d’ocupació de via pública, més coneguda com a «ordenança de terrasses». En primer lloc, el nostre regidor va indicar que MÉS està a favor que existeixi una ordenança municipal que reguli l’ocupació de via pública de les terrasses dels negocis d’hostaleria, ara bé, va afegir que hi havia arguments prou importants per pensar que la nova normativa té molts punts que no estan clars i que la majoria d’apartats són idèntics a l’anterior normativa, que segons l’equip de govern era impossible d’aplicar. Vàrem suggerir que abans de la presentació d’aquesta ordenança s’hauria d’haver convocat una reunió amb tots els negocis de l’hostaleria i veïnats afectats per tal d’intentar arribar a acords beneficiosos per ambdues parts. A més, Tià Lliteres va indicar que era molt necessari millorar una sèrie d’aspectes de l’ordenança perquè tot quedàs més clar. En definitiva, MÉS per Porreres considera que és una ordenança millorable i que segurament la seva aplicació causarà problemes. Per tot això, el nostre grup es va abstenir.

Seguidament, va arribar el torn de la defensa de la moció que vàrem presentar sobre l’ampliació de l’aparcament de la Plaça de Toros, per tal de millorar la problemàtica de la manca de zones de pàrquing que pateix el nostre poble. Des de MÉS per Porreres pensam que és evident que el nucli urbà del nostre municipi necessita augmentar les zones habilitades per a aparcament en diferents punts del poble, per així treure el màxim nombre possible de vehicles del nucli urbà i aconseguir millorar el trànsit, així com també disminuir-lo dins el poble. Una de les zones que necessiten més aparcaments és la zona que envolta la plaça de la Vila i la principal zona comercial i de restauració del municipi (carrer de l’Almoina, avinguda del Bisbe Campins, placeta d’en Lluc, església i plaça de la Vila), que a més compta amb altres espais que necessiten aparcament, com ara la Biblioteca Municipal i el parc de n’Hereveta, especialment quan s’hi celebren actes i esdeveniments. Per aquesta situació plantejàrem els següents acords que vàrem sotmetre a la seva aprovació:

En primer lloc, estudiar l’adquisició dels solars que confronten per la part del darrere amb l’aparcament del carrer d’Agustí Font, i tramitar les modificacions urbanístiques que siguin necessàries per habilitar un aparcament públic. En segon lloc, estudiar l’opció d’habilitar un sistema de pagament per a l’accés de vehicles de persones no residents a aquest aparcament, amb l’objectiu d’aconseguir ingressos per poder mantenir la instal·lació. També, apostar pel foment d’una mobilitat sostenible i una informació adequada sobre els beneficis d’aquesta, per tal d’afavorir una reducció dels moviments en vehicle motoritzat i un augment dels desplaçaments a peu o en bicicleta i en darrer lloc. Finalment, reivindicar una millora del transport públic des del nostre municipi i cap al nostre municipi, per tal d’evitar el major nombre possible de desplaçaments en vehicle privat i, així, aconseguir una mobilitat més sostenible i una disminució de la contaminació.

Aquestes importants propostes foren rebutjades pels regidors de l’equip de govern, tot i que en el programa electoral del PP sortia la necessitat de llogar o comprar solars tant dins com fora del nucli urbà per habilitar-los com a zones d’aparcament. El PI, també duia al programa la necessitat de crear nous aparcaments al centre i rondes. La batlessa va fer una llarga explicació sobre tots els tràmits que fa anys estan fent per, suposadament, aconseguir nous aparcaments. Per ara, com sempre, tot «està en marxa» i tot són promeses. Pensam que el seu posicionament, en referència a aquesta proposta concreta, obeeix a altres motius injustificables que ben segur notarem al llarg de la present legislatura.

La darrera part del ple es va dedicar als precs i preguntes. En aquest apartat varen intervenir els nostres regidors, Marta Escoda i Tià Lliteres que realitzaren un bon grapat de preguntes.

  • En primer lloc, vàrem exposar la nostra satisfacció per la convocatòria de la comissió de circulació. Com a proposta de millora, el nostre grup va demanar que per properes ocasions, a part de convocar-se amb més antelació, es passi l’ordre del dia amb els temes específics que s’han de dur a votació, ja que vàrem haver de votar temes que no sabíem que es durien a la reunió. A part de poc seriosa, també és una forma d’actuar ben poc democràtica. A més, al contrari del que s'havia dit, s'ha demostrat com algunes de les propostes no estaven consensuades amb els veïnats afectats, com s'ha demostrat posteriorment.
  • La segona pregunta que plantejàrem està relacionada amb la situació de la nova ronda. Cal recordar que l’inici de les obres porten un retràs considerable. Des de MÉS no vàrem entendre la notícia que va escampar el PP de Porreres al·ludint que l’anterior equip de govern del Consell “tenia el projecte dins un calaix” quan precisament va ser el Consell el que es va pronunciar fins a dues vegades demanant rectificacions del projecte a l’Ajuntament de Porreres (gener i octubre de 2022). Aquesta aclariment no va agradar als membres del PP, especialment al tinent de batlessa, Joan Obrador Gornals, que amb les seves “paraules” no va estar a l’alçada del seu càrrec. La nostra regidora Marta Escoda va afirmar que MÉS per Porreres sempre ha donat i donarà suport perquè la ronda sigui una realitat.
  • Altres preguntes sobre insfraestructures que vàrem demanar foren sobre com es troba l’expedient d’expropiació de terrenys de l’IES Porreres i la situació del centre de dia que encara resta sense obrir. Un tema que hauria de solucionar l’equip de govern (PI-PP) i la Conselleria d’Afers Socials dirigida per Catalina Cirer del Partit Popular (PP). La resposta de la batlessa, més que aclarir-nos res, ens va deixar embullar més que no aclarir. És realment preocupant la falta de transparència i de decisió de l’equip de govern pel que fa al centre de dia.
  • La següent pregunta que vàrem plantejar va fer referència a la necessitat de millorar els indicadors d’alguns camins rurals, així com les plaques dels carrers que algunes d’elles estan en mal estat. Pel que fa a l’estat de carrers demanàrem que solucionassin el tema dels engolidors del carrer Sala que estan en el sentit de la circulació i poden provocar accidents de la gent que porta bicicletes o patinets, ja que les rodes hi poden quedar clavades. També exposàrem que hi ha molts arbres que necessiten ser podats (plaçes, avinguda i rondes). En aquest sentit, també ens interessàrem per saber quina és l’administració que s'encarrega de cuidar i esquitar els arbres del polígon, atès que les oliveres sense tractar poden ser un perill de plagues. Ens varen respondre que és la Junta de Compensació, fins que no es posi en funcionament el polígon.
  • Per acabar el torn de preguntes, Marta Escoda va exposar que des de MÉS vàrem passar un model d’ajudes a estudiants i a dia d’avui, no hem rebut cap resposta. També vàrem demanar com estava la petició d’ús de la pista d’atletisme de Manacor que va sol·licitar el Club d’Atletisme i que havia de tramitar el nostre ajuntament, ja que els atletes del Club que competeixen a nivell estatal esperen resposta per poder entrenar. Esperem que havia rebin una resposta positiva.

En aquest enllaç podeu veure el ple, gràcies a Porreres TV: https://www.youtube.com/watch?v=8AHAs5G4nqM&t=6990s