Foto candidats MÉS
Logo MÉS

Maria Rosa Juan Moll

Maria Rosa

Benvolguts porrerencs,
benvolgudes porrerenques,

Com sabreu, ja fa quatre anys que em vaig presentar com a número dos de la llista de MÉS per Porreres acompanyant a en Joan Barceló i a tantes altres persones. I puc dir amb seguretat que l’experiència a l’oposició ha estat molt enriquidora i que hi he après moltes coses: des del funcionament de l’administració local fins al fet d’estar en contacte amb les persones i entitats del nostre poble per conèixer les seves inquietuds i problemàtiques.

Aquests darrers anys el projecte polític de MÉS per Porreres ha madurat i ha reforçat unes bases que ens han ajudat a créixer i a esdevenir l’única alternativa real de govern dins l'Ajuntament. Hem sabut treballar en equip d'una forma molt constant, i sempre sent constructius i fiscalitzadors de l'equip de govern. Hem estat, sens dubte, l'oposició real dins l'Ajuntament.

Fruit d’aquesta experiència, i amb la convicció que Porreres necessita un canvi d’aires, em present com a candidata a batlessa del nostre poble. M’hi acompanya una llista de gent jove i també de gent experimentada: persones il·lusionades, de procedències laborals i de vida diverses, disposades a representar-vos i a formar un equip de govern que afronti els grans reptes que encara té per davant el nostre municipi.

Al nostre programa electoral i en aquest portal web (mesperporreres.cat) podreu trobar totes les propostes pel Porreres que volem. Un projecte de poble pensat des de l’avui i que mira cap el demà. Donam la passa, per tant, per seguir fent feina amb tota la nostra gent, amb entitats, associacions i amb el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Porreres per pensar i construir el poble que volem per a les generacions futures.

Amb el vostre suport i confiança, aconseguirem governar aquest poble que tant estimam i on trobam el nostre marc de convivència, des d’una mirada progressista, enfocada cap a la millora del dia a dia i a la dinamització social i econòmica de la nostra vila.CandidatsPropostes

Aquí teniu el nostre programa. Un programa que hem preparat escoltant a la ciutadania, a les entitats i associacions del nostre poble, i que volem que marqui els eixos del proper govern del nostre ajuntament.

Descarregar programa

MÉS salut

 • Exigirem l’ampliació de l’horari de pediatria del centre de salut i un augment del personal d’infermeria per cobrir especialment el servei d’atenció domiciliària.
 • Farem les gestions davant els òrgans competents per millorar el transport al PAC i a l’Hospital de Manacor.
 • Conjuntament amb altres ajuntaments de la comarca, demanarem la creació d’una unitat de pal·liatius a l’Hospital de Manacor, mentre esperam l’obertura de l’Hospital de Felanitx.
 • Donarem suport a associacions de malalts crònics, cooperació i solidaritat i participarem en les seves activitats.
 • Impulsarem la comissió de salut de Porreres, integrada per representants dels centres educatius del poble, del centre de salut, de les entitats esportives interessades i de l’ajuntament, a fi de fer campanyes i tallers de prevenció i d’educació sanitària: drogues, tabaquisme, planificació familiar, salut maternoinfantil, promoció de rutes saludables, salut de les persones cuidadores, prevenció de malalties de transmissió sexual, nutrició, etc.
 • Reactivarem el Pla Municipal de Prevenció de Consum de Drogues.

MÉS seguretat dins el nucli urbà i a fora vila

 • Estudiarem la possibilitat d’ampliar la plantilla de la policia local i exigirem a les autoritats competents un augment de la vigilància dins del nucli urbà i a fora vila.
 • Treballarem per millorar la seguretat a través de la sensibilització i la formació en bones pràctiques preventives en els col·lectius de risc (persones grans, menors d’edat, persones amb necessitats especials, etc.) i la vigilància i el seguiment en situacions de delinqüència (robatoris, venda de drogues, aldarulls, bregues, etc).
 • Publicitarem l’ordenança de convivència (renous, brutícia i animals en els espais públics, botellot, etc.) i l’aplicarem rigorosament.
 • Treballarem per prevenir la delinqüència juvenil des dels Serveis Socials, juntament amb el Consell Escolar Municipal, amb el policia tutor i amb les associacions esportives i culturals.

MÉS convivència

 • Redactarem un pla integral de convivència i cohesió social, a fi de millorar i potenciar les relacions entre la comunitat porrerenca.
 • Promourem el coneixement mutu entre les persones i els col·lectius de diferents procedències amb la finalitat de millorar la vida en comunitat dins la vila.
 • Elaborarem un protocol municipal d’assetjament entre iguals que integri el protocol balear escolar i que també inclogui àmbits extraescolars, associatius o municipals.
 • Elaborarem i desenvoluparem un programa d’acollida, de voluntariat lingüístic i d’activitats interculturals (tallers de cuina, passejades pel poble i l’entorn, etc.) que faciliti la convivència social, amb el català de llengua de cohesió.
 • Estudiarem la creació d’una figura d’educador/a de carrer que treballi en primera línia per resoldre les problemàtiques del dia a dia dels infants i del jovent.

MÉS benestar social

 • Lluitarem per tenir una residència social pública per a la nostra gent gran.
 • Ampliarem el servei d’atenció domiciliària als caps de setmana per a la gent que no té familiars propers.
 • Crearem un projecte de “banc del temps” amb persones voluntàries que disposin de temps lliure (jubilats, prejubilats, joves estudiants…) per fer tasques d’acompanyament a altres persones grans, soles o dependents, que consistirà en un intercanvi de serveis i coneixements entre generacions, que pot funcionar com una cooperativa d’intercanvi de productes i serveis entre particulars.
 • Analitzarem les necessitats de les famílies amb dificultats econòmiques per poder destinar de manera equitativa i transparent ajudes per a necessitats bàsiques, per a un habitatge digne, per a estudis i formació dels fills, menjador escolar i activitats extraescolars.

Un govern MÉS transparent

 • Prioritzarem la liquidació del deute municipal per poder invertir el pressupost en els recursos materials i humans necessaris per cobrir els serveis municipals amb qualitat i eficàcia.
 • Aprovarem una relació de llocs de treball del personal empleat públic municipal i proveïrem les vacants o substitucions a través de borses regulades normativament.
 • Definirem clarament les funcions del personal de l’Ajuntament per ajustar-les a les necessitats de la ciutadania.
 • Millorarem la gestió de la brigada municipal i crearem una “brigada d’actuació ràpida” per als problemes que puguin sorgir en el dia a dia i per reparar les qüestions més urgents en menys de 48 hores.
 • Millorarem el portal web de transparència municipal per fer accessible tota la informació relativa a contractació, tràmits i pressuposts.
 • Informarem puntualment de l’activitat i les decisions que dugui a terme l’Ajuntament, mitjançant butlletins informatius periòdics i una web més dinàmica i fàcil d’entendre.
 • Revisarem els termes de les concessions municipals perquè mai vagin en detriment de l’ús que pugui fer la ciutadania de les instal·lacions municipals.
 • Durem a terme una gestió urbanística més transparent.

MÉS participació ciutadana

 • Dedicarem una regidoria de govern a la participació ciutadana i a la gestió, coordinació i diàleg continu amb les entitats, associacions i col·lectius del poble.
 • Crearem una comissió de festes vertaderament funcional i elaborarem un calendari amb la participació de totes les entitats del poble per millorar la distribució anual d’actes i festes (tant pel que fa a la ubicació com pel que fa al calendari), i per decidir-ne el model que volem entre tots per fer-les més sostenibles econòmicament i socialment, apostant pels grups locals i per la normalització de la nostra llengua.
 • Revisarem el sistema de subvencions que reben les entitats per assegurar-ne una distribució millor.
 • Governarem d’una manera oberta: replantejarem el programa de participació ciutadana i el sistema de pressuposts participatius, recuperarem el Fòrum Ciutadà i consensuarem els projectes més importants que duguem a terme a través de consultes populars.
 • Estudiarem la implantació progressiva de l’espai WIFI a totes les barriades de la vila.

Transitar amb MÉS seguretat per la vila

 • Solucionarem el desordre circulatori mitjançant l’aplicació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, revisarem la circulació del trànsit motoritzat, incentivarem el transport a peu i en bicicleta i prioritzarem les zones exclusives per a vianants previstes en aquest pla (Molí de n’Amengual, avinguda del Bisbe Campins, la Plaça...).
 • Dotarem d’unes instal·lacions millors la secció local de Protecció Civil.
 • Solucionarem els problemes d’il·luminació, de visibilitat (amb miralls) i d’accessibilitat (amb rampes a les voravies per a cotxets d’infants, cadires de rodes,...) a les rondes, i canviarem de lloc els pals i senyals que dificulten el pas dels veïnats que hi passegen o corren.
 • Estudiarem la creació d’aparcaments alternatius i facilitarem i regularem l’ús dels ja existents de manera racional: per exemple, el de la Unitat Bàsica de Salut per als caps de setmana o fora d’horaris d’atenció. Delimitarem espais d’aparcament i de circulació motoritzada i per a vianants a ses Forques i a n’Hereveta.
 • Dissenyarem rutes de camins escolars segurs: substituirem el carril bici actual per anar a Ses Forques i a l’Institut per un carril segregat amb condicions òptimes de qualitat que permeti també un vial per anar-hi a peu amb seguretat.
 • Exigirem l’ampliació de la freqüència horària del transport públic entre Porreres i Manacor i Porreres i Felanitx, per tal que coincideixi amb l’inici i la sortida dels centres escolars. També s’exigirem connexions de qualitat entre els pobles que ens envolten, a fi de poder establir noves rutes necessàries per als nostres ciutadans.

Espais i edificis públics MÉS útils i MÉS ben conservats

 • Convertirem el Quarter Vell en un centre cívic polivalent i dinamitzador de la joventut, la cultura, les associacions i tots els col·lectius del poble, amb un coordinador que dinamitzi aquest espai de trobada.
 • Habilitarem una relació d’espais i edificis públics gestionats per l’Ajuntament que, mitjançant un taulell o consultant a la pàgina web puguin ser utilitzats per les entitats, associacions i col·lectius del poble per a reunions, trobades, etc.
 • Estudiarem la possibilitat de recuperar l’entorn de l’Estació per fer-hi un parc públic verd i rehabilitar l’edifici històric com a patrimoni arquitectònic i històric del nostre municipi.
 • Estudiarem la creació o adquisició d’un espai cobert o edifici per a actes d’afluència considerable per a ús de les entitats, associacions i particulars.
 • Farem un manteniment més acurat dels edificis i les instal·lacions públiques per solucionar les mancances existents i millorar-ne l’ús i l’aprofitament.
 • Promourem activitats de conscienciació per a un bon ús i manteniment dels espais comuns: neteja i respecte per les plantes, pel mobiliari urbà i pels edificis.

MÉS educació

 • Proposarem l’adhesió de Porreres a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) per obrir l’educació més enllà de l’escola i de les famílies i perquè també hi tenguin una importància especial les entitats, associacions, grups informals i tots els ciutadans i ciutadanes com a agents educadors.
 • Dinamitzarem el Consell Escolar Municipal per tal que esdevengui una eina de participació entre els agents i les entitats relacionades amb el món educatiu.
 • Seguirem atents perquè es compleixi el compromís de la Conselleria d’Educació i Universitat d’ampliar l’IES Porreres i l’Escola Nova, per adaptar els centres a les necessitats actuals de la població. Sol·licitarem l’augment d’oferta d’estudis per poder fer cicles formatius d’FP i batxillerat a l’IES.
 • Lluitarem perquè més famílies puguin accedir a l’escoleta pública amb la intenció de fomentar la inclusió de tots els nins i nines del poble.
 • Millorarem les condicions de l’escola d’estiu perquè realment sigui un servei de qualitat per als infants i que s’adapti a les necessitats de les famílies treballadores.
 • Adaptarem l’Escola Municipal de Música a les necessitats actuals per millorar-ne l’oferta formativa. N’ampliarem la dotació, sempre cercant el consens entre els diferents actors que se n’aprofiten o la utilitzen.
 • Augmentarem les ajudes que dona l’ajuntament als centres educatius per invertir en tot tipus de material didàctic i en l’adaptació dels espais a les metodologies actives.

MÉS habitatge

 • Exigirem a les institucions competents, juntament amb d’altres municipis amb la mateixa problemàtica, ajudes a la rehabilitació d’habitatges buits amb l’objectiu de reduir-ne els desocupats i estimular-ne el lloguer com a residència habitual.
 • Durem a terme una revisió dels valors cadastrals per ajustar-los als del mercat actual.
 • Agilitarem els tràmits per aconseguir més ràpidament els permisos d’obra.
 • Reduirem els imposts i facilitarem els tràmits per a la construcció o renovació del primer habitatge.

MÉS cultura i patrimoni

 • Crearem la figura d’un tècnic cultural coordinador de l’auditori i la biblioteca i n’ajustarem la gestió a les necessitats de la ciutadania mitjançant la creació d’un pla d’usos i activitats d’aquestes infraestructures.
 • Replantejarem l’horari de la biblioteca municipal per convertir-la en un espai dinàmic i atractiu per a tothom, amb activitats relacionades amb el món de la lectura i les arts per a totes les edats.
 • Millorarem l’espai dedicat a l’arxiu, les condicions de preservació, la catalogació correcta i la difusió i el dotarem del personal adequat. Iniciarem línies estratègiques per ampliar el fons de l’arxiu tant a nivell cronològic com temàtic (fons personals, institucionals, empresarials, associatius...).
 • Replantejarem en l’àmbit polític la necessitat i el funcionament del Museu i Fons Artístic, tant pel que fa a la institució com pel que fa a l’edifici i la infrautilització actual.
 • Continuarem al capdavant en el nostre compromís en la divulgació de la memòria democràtica treballant per a la dignificació del Racó de la Memòria de la Creu i per a la segona fase d’exhumació de les fosses comunes de la Guerra Civil.
 • Incentivarem les iniciatives ciutadanes que fomentin l’ús del català en comerços, restaurants i bars, entitats culturals, etc., a fi de potenciar la normalització de la nostra llengua.
 • Seguirem fomentant les Jornades d’Estudis Locals, crearem una línia editorial que doni coherència a les publicacions de caire local i promourem la investigació referent al nostre municipi a través de beques i premis municipals.
 • Aprovarem definitivament el catàleg de béns municipals i impulsarem el compliment dels compromisos que se’n deriven. Tendrem cura de l’ús que es fa dels camins públics o d’ús públic, adequarem i completarem la retolació de tot el patrimoni històric, carrers i topònims del terme municipal i fomentarem la restauració, el manteniment i la recuperació d’elements arquitectònics (pous, sínies, molins, portells i parets seques, etc.).

Per a una ocupació millor i una economia MÉS diversificada

 • Promocionarem els productes alimentaris, els artesanals, el mercat setmanal i els comerços locals dins i fora poble amb la senyalització i millora dels accessos, visites guiades, fullets informatius i campanyes publicitàries.
 • Farem campanyes de difusió i d’assessorament sobre ajudes institucionals en gestió i innovació d’empreses, comerç, agricultura i ramaderia a fi d’ajudar l’empresariat porrerenc.
 • Promourem i facilitarem la distribució de productes d’agricultura i ramaderia de proximitat: fires, visites a les finques i plataforma web de venda i distribució, per exemple, col·laborant amb la Cooperativa Agrícola i els petits productors porrerencs.
 • Acabarem la tramitació pel polígon industrial de la vila, que ara està estancada.
 • Crearem un pla turístic municipal que contribueixi a potenciar el turisme cultural, gastronòmic i respectuós amb el medi ambient.
 • Revisarem la normativa urbanística municipal per regular el turisme familiar en cases particulars a fi que sigui beneficiós per a l’economia del poble, d’acord amb la normativa autonòmica i insular, prioritzant sempre l’ús residencial de l’habitatge.
 • Col·laborarem en les iniciatives promocionals de les associacions de comerciants, empresaris i artesans de Porreres.
 • Promourem l’accés als programes de formació i ocupació del Servei d’Ocupació destinats especialment a joves que han abandonat els estudis, aturats de llarga durada, etc.
 • Informarem i assessorarem els empresaris sobre les ajudes a la contractació.

MÉS compromís amb el medi ambient

 • Millorarem el funcionament del Parc Verd i estudiarem mesures de millora i eficiència de la recollida selectiva.
 • Establirem un protocol de manteniment general de carrers i de neteja viària i de camins de fora vila, amb un pla anual de seguiment i manteniment periòdic.
 • Reprendrem la separació entre les aigües pluvials i les brutes.
 • Analitzarem i supervisarem l’activitat de l’abocador de residus sòlids de Monti-sion i l’activitat extractiva de les graveres, a fi d’assegurar-ne la restauració progressiva i un control de l’activitat i de l’impacte mediambiental.
 • Impulsarem mesures d’estalvi energètic al municipi: ampliarem l’ús d’energies renovables i de plaques solars en els edificis, espais públics i enllumenat.
 • Revisarem les normes urbanístiques per disminuir-ne el sostre de població, mantenint sempre un compromís amb l’urbanisme sostenible i amb l’objectiu sempre de contenció.
 • Aprovarem l’adhesió del nostre municipi a l’Agència de Defensa del Territori (ADT).
 • Donarem informació puntualment a la ciutadania sobre les línies de subvenció públiques per a la instal·lació d’energies renovables, reciclatge i reutilització en particulars i empreses.
 • Totes les activitats de l’Ajuntament hauran de ser sostenibles: separació de fems, ús de material reutilitzable…
 • Impulsarem usos agrícoles i de jardineria més sostenibles, començant pels equipaments municipals, escoles, edificis públics, jardins i camins: s’utilitzaran productes ecològics o podes en lloc d’herbicides, espècies autòctones, estalvi d’aigua, conservació del paisatge, elements singulars, etc.
 • Dissenyarem un pla de neteja permanent, eliminarem els focus de brutor i contaminació que ens afecten tant a l’espai urbà com a fora vila amb l’objectiu de prevenir malalties i millorar les condicions higièniques: fems a racons i camins, abocadors incontrolats, males olors, desratització, renous, etc.
 • Encarregarem un estudi sobre els recursos hidràulics de la vila que n’analitzi l’aprofitament, el manteniment i la neteja.
 • Estudiarem la possibiliat de remunicipalitzar el sistema d’aigües del municipi.
 • Continuarem negociant amb el Ministeri de Defensa per ampliar la utilització dels terrenys de l’antic polvorí militar, donant-li nous usos a part dels previstos amb el centre d’interpretació del massís de Randa: casa de colònies o alberg, parc i zona verda, àrees esportives, etc. amb l’ajuda i el finançament de les institucions autonòmiques.
 • Elaborarem un registre d’animals domèstics, farem campanyes educatives per donar a conèixer els drets i la protecció dels animals i les obligacions dels ciutadans a fi de fomentar la convivència entre els veïnats i augmentar el benestar dels animals de companyia.

MÉS igualtat entre dones i homes, MÉS feminisme

Impulsarem i revisarem el Pla d’Igualtat municipal, amb la participació de tots els sectors de la comunitat de Porreres, per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes. Ho farem a través de vies i recursos múltiples:

 • Espais de discussió, difusió i educació en clau de gènere.
 • Campanyes de sensibilització, informació i formació sobre les conseqüències negatives del masclisme i el micromasclisme.
 • Difusió de mesures de prevenció de la violència de gènere, sempre en col·laboració amb les altres institucions i amb les campanyes de sensibilització i prevenció com la “No és no” del Consell de Mallorca.
 • Reforç i control amb eficiència de l’enllumenat dels carrers del nucli urbà perquè les dones hi transitin amb més seguretat.
 • Protocol municipal contra l’assetjament sexual en diferents àmbits (ajuntament, institut…).
 • Campanyes per trencar els rols tradicionals de gènere fomentant un repartiment equitatiu i igualitari de les responsabilitats domèstiques, cura de persones dependents i gent gran.
 • Campanyes per donar visibilitat als col·lectius LGTBI a fi de defensar-ne els drets i prevenir la LGTBIfòbia.
 • Visualització del rol de les masculinitats igualitàries i cuidadores com a models masculins d’un futur més just.
 • Foment de la paritat de gènere en les associacions de Porreres i en la seva programació, actes i esdeveniments. Per exemple, posant com a criteris perquè les associacions rebin ajudes municipals la paritat en els càrrecs directius, el foment d’activitats en clau de gènere, etc.
 • Respecte a la igualtat de gènere en els continguts de les activitats culturals i establiment de clàusules de paritat en les contractacions públiques de l’àmbit cultural i festiu.

Per una joventut activa i compromesa que demana MÉS

 • Elaborarem un pla local de polítiques juvenils en col·laboració amb la Direcció Insular de Joventut, controlat per una comissió que dinamitzi el sector i que gestioni els recursos invertits en aquesta àrea.
 • A través de la regidoria de joventut, organitzarem jornades de formació sobre temes d’interès i de mostra d’experiències en àmbits diversos.
 • Promourem la ciutadania activa dels joves mitjançant el suport a la creació d’entitats juvenils que promoguin la participació i el voluntariat en qualsevol àmbit.
 • Facilitarem la realització de les iniciatives i accions juvenils al municipi.
 • Executarem el projecte del casal de joves aprovat a través de les votacions dels pressupostos participatius i el dotarem dels recursos i el personal necessari perquè sigui una eina d'apoderament del jovent del municipi.

Fer esport en MÉS bones condicions

 • Crearem la figura de coordinador-dinamitzador de l’àrea esportiva municipal (programació, aprofitament d’espais, usos, conservació d’instal·lacions i neteja...) que, juntament amb les associacions esportives, faciliti la pràctica de tot tipus d’esports aprofitant les instal·lacions existents.
 • Promocionarem l’activitat física i esportiva dels adults i de la tercera edat.
 • Reformarem les instal·lacions dels vestidors i dels banys del poliesportiu de Ses Forques (dutxes amb aigua calenta, servei de neteja regular, etc.) per poder-les utilitzar de forma habitual.
 • Adequarem amb el material idoni la pista de salt de llargada i la taparem amb una tela adient quan no s’utilitzi perquè els atletes inclosos dins la competició del programa de jocs escolars del Consell Insular puguin practicar aquesta modalitat.
 • Adequarem tota la zona que envolta les pistes de futbet i de tennis (renovació de reixes, eliminació d’elements perillosos, adequació de zones verdes, etc) . També optimitzarem aquests espais perquè tenguin un ús esportiu i/o recreatiu més òptim.
 • Delimitarem, adequarem i senyalitzarem la pista per a corredors perquè la resta d’usuaris la respectin i en crearem una d’almenys 80 metres, amb carrers i degudament pavimentada.
 • Revisarem i mantindrem en bon estat la pista d’skateboarding o monopatí.
 • Implantarem un projecte de convivència amb l’impuls de codis ètics que promoguin els valors en l’esport, la creació del coordinador/a de convivència a la grada i altres mesures de prevenció de la violència i gestió de la convivència.