El portaveu de MÉS per Porreres i candidat a la batlia va defensar l’abstenció del nostre grup municipal argumentant que els pressuposts 2023 «arriben tard, i tot i les millores en termes socials i culturals, no afronten les inversions necessàries al municipi i són una còpia dels pressuposts anteriors: no es preveu cap nou aparcament i les inversions previstes pel 2023 és impossible que es duguin a terme». Va considerar, a més, que es tracta «d’uns pressuposts poc participats i poc participatius».

El passat dia 27 de març, va tenir lloc el darrer Ple ordinari d’aquesta legislatura. Per aquest motiu, el nostre portaveu i candidat Tià Lliteres abans de començar la seva exposició sobre els pressuposts municipals de l’any 2023, va fer un agraïment en nom de tot el grup de MÉS per Porreres. Va dir que «malgrat alguns moments de tensió, les diferències en diversos temes (algunes, importants) i malgrat que els nostres projectes de poble tenguin diferències substancials, tots els grups hem sabut conviure i defensar els nostres posicionaments, sempre des del respecte mutu, com no podia ser d’un altra manera».

Referent al tema dels pressuposts, Tià Lliteres va iniciar la intervenció indicant que, després d’haver revisat la documentació, MÉS per Porreres troba que els pressuposts presentats per l’equip de govern PI-PSOE són una còpia de l’any anterior, amb bastantes deficiències. Va afegir que arriben tard, com ha passat els darrers anys. Pensam que ha de ser una prioritat aprovar el pressuposts abans d’iniciar l’exercici, i fer-ho d’una forma participativa, involucrant a la ciutadania i als grups de l’oposició, cosa que també ha passat a la majoria de comissions existents a l’Ajuntament, de les quals creiem que no se’n treu el profit que podrien donar.

Seguidament, Lliteres va indicar, al nostre parer, quins són els aspectes positius dels pressuposts: per exemple l’augment de la partida de digitalització de la documentació de l’arxiu municipal, les obres de millora al Museu, l’augment en les partides pel patrimoni arqueològic, l’eliminació de la partida per contractar un guarda al Polvorí (a la qual nosaltres ja ens vàrem oposar en el seu moment) i el creixement de la partida de neteja d’edificis municipals, així com l’augment de la despesa social i en l’àrea de cultura. Pel que respecta a les coses negatives, Tià Lliteres es va queixar que «desapareix la ínfima quantitat del Pla Municipal de Drogues, que des de MÉS sempre hem reivindicat que s’hauria d’augmentar». Una altra queixa fou la relacionada amb el sistema de subvencions que reben les associacions de Porreres, un tema que és necessari resoldre. Un altre tema negatiu és que creix un 50% el pressupost de festes i gairebé es dupliquen les partides de fires: Tià Lliteres va dir que «ens demanam si realment és una necessitat aquest augment, quan la despesa en festes i fires era suficient». A més de tot això, va insistir en què l’equip de govern segueix un any més sense donar veu al poble, desapareixen els pressuposts participatius. Sens dubte, pensam que és una altra oportunitat perduda. Així com també s’ha perdut l’oportunitat d’establir una taxa pública per l’ús del parc de n’Hereveta per part d’empreses o entitats de fora poble, que serviria com a ingrés almanco per cobrir les despeses de l’ús d’aquest recinte. És un tema que hem defensat diverses vegades durant la legislatura.

La segona part de la intervenció del nostre regidor va començar amb una proposta d’esmena que va fer el grup municipal de MÉS, per tal incorporar novament una partida de 20.000€ per ajudes al transport escolar, ja que constatàrem que havia desaparegut del pressupost ordinari. Tot i això, en conversa amb la batlessa se’ns explicà que encara s’està estudiant una proposta de bases que s’adapti a la situació actual de gratuïtat del transport públic. MÉS per Porreres considera necessàries les ajudes perquè molts estudiants porrerencs han d’usar el transport privat per anar als centres educatius, a causa de les males connexions en transport públic. Després del compromís anunciat per la batlessa de treure endavant les ajudes amb doblers del romanent, vàrem retirar la proposta d’esmena per no condicionar tot el tràmit pressupostari. És una mostra del talant i compromís de MÉS per Porreres amb les necessitats reals del nostre poble.

Després de tot el que vam exposar, el nostre grup municipal va optar per una abstenció “en negatiu”,per diversos motius. En primer lloc, perquè tenim clar que «no podem votar a favor d’uns pressuposts municipals en els quals hi manquen aspectes molt importants que s’haurien de reflectir com per exemple: no s’assumeixen reptes importants en temes d’aparcaments, ni amb la implantació de polítiques participatives, ni de reconversió d’infraestructures i edificis per ser més aprofitables, entre molts d’altres. A més, del capítol d’inversions que s’ha explicat al Ple, no se n’havia informat als grups de l’oposició i per tant, no en podem fer una anàlisi ara; però pel que veim no demostra una línia estratègica per resoldre els reptes i problemes que té el nostre municipi, són inversions aïllades sense una planificació clara». S’ha de dir que pensam que són de difícil execució dins el 2023. En definitiva, són inversions que s’haurien de valorar millor, consultar amb la ciutadania i els grups de l’oposició, per tal de decidir quines són les necessitats reals del nostre poble i demostrar un projecte pel municipi. En aquest sentit, Lliteres va expressar «el nostre descontent amb el procediment de participació en la confecció dels pressuposts, a part de no comptar amb els grups de l’oposició, que demostra que són molt poc participats i molt poc participatius».

El nostre portaveu va afegir que «tampoc hi volem votar en contra ja que sabem que hi ha temes que són difícils de reflectir, tot i que hi podria haver més concreció en moltes partides. També sabem que hi ha assumptes que no depenen de l’Ajuntament. Com exemple del nostre tarannà democràtic i participatiu, sempre és bo donar un marge de millorança». Esperem que ben aviat el nostre grup municipal tengui la responsabilitat d’elaborar els pressuposts que de ben segur tendran visió de futur i seran molts més participatius.

Després d’aquest punt, es varen tractar algunes modificacions per utilitzar doblers del romanent (doblers sobrants d’anys anteriors) per pagar una de les parts que correspon a l’Ajuntament per les obres del centre de dia, així com també per unes obres de separació d’aigües entre el carrer del Vent i el de les Illes Balears, i unes millores al parc de la Plaça d’en Mora. També s’aprovà el pagament de l’expropiació directa d’uns terrenys situats entre el carrer del Pont i el vial de la futura de nova ronda, uns 65.000 euros, més 11.000 d’interessos que ha generat la demora. El nostre portaveu va demanar si s’hagués pogut evitar el pagament dels interessos de demora, però la resposta no ens va aclarir res.

El cinquè punt que es va tractar al ple fou la modificació de l’ordenança fiscal que regula els preus de l’escola d’estiu. En aquest punt, Tià Lliteres va anunciar el vot a favor de la nostra formació i va afegir que ens sembla molt bé la modificació i, que es segueixi donant l’oportunitat a moltes famílies d’optar per una escola d’estiu amb uns preus reduïts, gràcies a la subvenció que rep l’Ajuntament des de la Direcció General de Joventut, on el nostre candidat dirigeix l’IBJOVE. La modificació també inclou la possibilitat de pagament per setmanes o bé, cada 15 dies, sempre que siguin casos de conciliació familiar, com vàrem demanar nosaltres l’any passat.

La darrera part del ple es va dedicar als precs i preguntes. En aquest apartat, el nostre candidat va sol·licitar que ens enviïn les actes del Consell Sectorial d’Esports corresponent a l’any 2022, una informació que ja hem sol·licitat unes quantes vegades. Esperem aquesta vegada rebre una resposta de l’equip de govern. Seguidament, va demanar si ja estan elaborats els plecs de condicions que han de regir la licitació per la gestió del centre de dia. El regidor Miquel Àngel Veny va afirmar que fa uns mesos que s’hi està fent feina. El model de licitació que ens ha plantejat fer l’actual equip de govern és amb una entitat del tercer sector, és a dir una gestió concertada. En principi, és un model acceptable, però no és l’únic. Nosaltres sempre hem defensat la gestió directa, ja que amb els doblers que pagarà la Conselleria pel manteniment del centre de dia, es podria dur a terme amb personal propi. Però no estam en contra de la gestió concertada, sempre i quan el contracte estigui ben treballat i definit. Ens hagués agradat que aquest tema s’hagués treballat amb la ciutadania i amb l’oposició, ja que és sa debatre sobre els models de gestió existents. La darrera pregunta que vàrem plantejar va ser la situació actual del servei de menjador a domicili, atès que hem rebut informacions contradictòries d’alguns usuaris. El regidor Miquel Àngel Veny va indicar que hi hagut un canvi en el servei de menjador. L’empresa Newrest que ho gestionava va cessar la seva activitat. Des de principis d’any, una UTE conformada per diferents restaurants com el Celler de Petra, entre d’altres, és qui ho gestiona. Esperem que el canvi sigui per bé.